REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ENERGA S.A. - Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr9/2019
Data sporządzenia: 2019-05-16
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe wyniki Grupy ENERGA za I kwartał 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGA SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2019 roku. Wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2019 roku: EBITDA Grupy 554 mln zł, w tym: EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 548 mln zł, EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 118 mln zł, EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: -95 mln zł. Dystrybucja energii elektrycznej: 5 811 GWh, Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 025 GWh, Sprzedaż energii elektrycznej (detal): 4 968 GWh. EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja była wyższa niż w roku poprzednim i wyniosła 548 mln zł. Istotny wpływ na ukształtowanie się wyniku operacyjnego miała wyższa marża na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) m.in. w efekcie korzystnej wyceny szacunku strat sieciowych. Zostało to częściowo zniwelowane wyższymi kosztami OPEX. Wyższy poziom EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie był w głównej mierze spowodowany wzrostem przychodów ze sprzedaży energii oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych. Efekt ten został częściowo pomniejszony przez wyższy koszt zużycia kluczowych paliw do produkcji, wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższe przychody ze sprzedaży i dystrybucji ciepła. Na ujemny wynik EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż w I kwartale 2019 roku, najistotniejszy wpływ miała Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wraz z późniejszą nowelizacją. Na dzień przekazania szacunkowych wyników Grupy ENERGA, nie zostały opublikowane rozporządzenia wykonawcze do Ustawy po nowelizacji, w związku z czym brak jest szczegółowych informacji, w jaki sposób należałoby dokonać korekty cen sprzedaży dla znaczącej grupy klientów. Wobec powyższego, Linia Biznesowa Sprzedaż kontynuowała fakturowanie zdecydowanej większości klientów po obniżonych cenach wynikających z Ustawy, jednocześnie nie otrzymując rekompensat. Szacowana utrata przychodu Linii Biznesowej z tego tytułu wyniosła 209 mln zł w I kwartale 2019 roku. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGA S.A.Energetyka (ene)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
80-309Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grunwaldzka472
(ulica)(numer)
+48 58 778 83 00+48 58 778 83 99
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
957-095-77-22220418835
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-16Jacek KościelniakWiceprezes Zarządu ds. Finansowych
2019-05-16Grzegorz KsepkoWiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA