REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

VIVID GAMES S.A. - Wstępna informacja o wynikach Grupy i Spółki Vivid Games za I półrocze 2018 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr32/2018
Data sporządzenia: 2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Wstępna informacja o wynikach Grupy i Spółki Vivid Games za I półrocze 2018 roku.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości wstępnie ustaloną wartość wyniku Grupy Vivid Games i Spółki za pierwsze półrocze roku 2018. Skonsolidowana strata za I półrocze 2018 roku spodziewana jest na poziomie ok. 2,88 mln PLN. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w tym okresie wniosły ok. 3,69 mln PLN, a koszty działalności operacyjnej 10,34 mln PLN. Odpowiednio: jednostkowa strata wyniesie ok. 6,25 mln PLN oraz jednostkowe przychody ze sprzedaży 3,69 mln PLN i koszty działalności operacyjnej 14,60 mln PLN. W związku z zatwierdzonym już wynikiem za 2016 rok, korekta podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok (wynik kontroli UCS w Toruniu, ESPI nr 23/2018 i 25/2018) w wysokości 661,7 tys. PLN (podatek + odsetki) została wykazana poprzez zmniejszenie kapitału zapasowego w 2018 roku, bez wpływu na wynik bieżącego roku 2018. W związku z powyższym zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz raport emitenta za rok 2016 nie będą korygowane. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2018 roku znajdzie się informacja dotycząca korekty błędu poprzednich okresów w zakresie ujęcia w 2017 roku realizacji instrumentu dłużnego (tzw. opcja Gizy). Po ponownej analizie faktów, zgodnie z MSR 32, podjęto decyzję, iż rozliczenie opcji powinno nastąpić w grudniu 2017 roku. Zobowiązanie finansowe powinno zostać wykazane jako instrument kapitałowy w pozycji kapitał zapasowy. Korekta w wysokości 3.125,22 tys. PLN. nie wpłynęła na wynik 2017 roku. W związku z korektą, wycena tzw. opcji Gizy pozostaje bez wpływu na wyniki Grupy w 2018 roku, w związku z czym Emitent niezwłocznie przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport za pierwszy kwartał 2018 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Vivid Games Spółka A
(pełna nazwa emitenta)
VIVID GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-674Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gdańska160
(ulica)(numer)
+48 (52) 321 57 28
(telefon)(fax)
info@vividgames.comwww.vividgames.com
(e-mail)(www)
9671338848340873302
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA