Komunikaty spółek ESPI i EBI

VIVID GAMES S.A. - Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr33/2018
Data sporządzenia:2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia ze spółką zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako „Emitent”, „Spółka") informuje, że w dniu 12 września 2018 r. podjął uchwałę o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką zależną Vivid Games Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, KRS 0000551034 (dalej jako „Spółka Przejmowana”) i przyjęciu planu połączenia z ww. Spółką Przejmowaną (dalej jako „Plan Połączenia”). Połączenie Spółek nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Emitenta (łączenie się przez przejęcie). Z uwagi na fakt, że Emitent jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Emitenta, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym: (1) zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 k.s.h., (2) nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. Z uwagi na fakt, że Emitent posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi bez konieczności dokonywania zmiany statutu Emitenta i bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z zamiarem reorganizacji struktury grupy kapitałowej Emitenta („Grupy”) w celu zwiększenia efektywności, poprawy rentowności oraz uproszczenia organizacyjnego Grupy. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 12 września 2018 r., sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 KSH.
Załączniki
PlikOpis
12092018 Plan połączenia.pdfPlan połączenia
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Remigiusz KościelnyPrezes Zarządu


Wideo komentarz