REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ARTIFEX MUNDI S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2018
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2018 obejmujące okresod 2018-01-01 do 2018-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2018-09-12
ARTIFEX MUNDI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARTIFEX MUNDI S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-800Zabrze
(kod pocztowy)(miejscowość)
Michała Archanioła10
(ulica)(numer)
+48 32 7470447
(telefon)(fax)
ir@artifexmundi.comwww.artifexmundi.com
(e-mail)(www)
6482765128242841025
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Moniuszki 50 31-523 Kraków
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122381076828872535
Zysk (strata) z działalności operacyjnej33642979794701
Zysk (strata) przed opodatkowaniem31943318753781
Zysk (strata) okresu25882758611649
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-171-1678-40-395
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-39-321-9-75
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-46-37-11-9
Przepływy pieniężne netto razem-256-2035-61-479
Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa razem424973898197439346
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania465137231066893
Zobowiązania długoterminowe1168847268203
Zobowiązania krótkoterminowe34832876798690
Kapitał własny378463525886778453
Kapitał podstawowy1051052425
Liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Średnioważona liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,250,260,060,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR3,603,360,830,81
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego01.01.2018-30.06.201801.01.2017-30.06.201701.01.2018-30.06.201801.01.2017-30.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów122521078228902539
Zysk (strata) z działalności operacyjnej26742183631514
Zysk (strata) przed opodatkowaniem25082527592595
Zysk (strata) okresu19532035461479
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-237-1799-56-424
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej19-1305-31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25-63-6-15
Przepływy pieniężne netto razem-243-1992-57-469
Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017Stan na 30.06.2018Stan na 31.12.2017
Aktywa razem415883872895359285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania38702963887710
Zobowiązania długoterminowe1086758249182
Zobowiązania krótkoterminowe27842205638529
Kapitał własny377183576586488575
Kapitał podstawowy1051052425
Liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Średnioważona liczba akcji10 500 00010 500 00010 500 00010 500 000
Zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR0,190,190,040,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję w PLN/EUR3,593,410,820,82
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN/EUR0,000,000,000,00
Okres sprawozdawczyŚredni kurs w okresie *Minimalny kurs w okresieMaksymalny kurs w okresieKurs na ostatni dzień okresu
01.01.2018 - 30.06.20184,23954,14234,36164,3616
01.01.2017 - 31.12.20174,24474,17094,41574,1709
01.01.2017 - 30.06.20174,24744,17374,41574,2265
Poszczególne pozycje aktywów oraz kapitałów i zobowiązań śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień okresu.
Poszczególne pozycje śródrocznego skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów środków pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
2018_H1_RS_Artifex_Mundi_SSF.pdfŚródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
AM_sprawozdanie_Zarządu_GK_H1_2018.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
2018_H1_RS_Artifex_Mundi_SSF_raport_biegłego_rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2018_H1_RJ_Artifex_Mundi_JSF.pdfŚródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
2018_H1_RJ_Artifex_Mundi_JSF_raport_biegłego_rewidenta.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Tomasz GrudzińskiPrezes Zarządu
2018-09-12Mariusz SzynalikCzłonek Zarządu
2018-09-12Jakub GrudzińskiCzłonek Zarządu
2018-09-12Kamil UrbanekCzłonek Zarządu


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA