REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ALCHEMIA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr78/2018
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 12.09.2018 roku Dom Maklerski mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("mBank S.A."), działając w imieniu i na rachunek Emitenta podczas sesji giełdowej na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabył 1.400 (słownie: tysiąc czterysta) sztuk akcji własnych. Akcje zostały nabyte w związku z realizowanym programem skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, przyjętym przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 18/2015 z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Alchemia S.A w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, zmienionym uchwałą nr 9/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 maja 2018r. Zgodnie z informacją przekazaną przez mBank S.A., w dniu 12.09.2018 roku zrealizowano nabycie o godz.: - 14:41:17 zrealizowano nabycie 629 (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,20zł; - 14:41:25 zrealizowano nabycie 242 (słownie: dwieście czterdzieści dwa) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0001% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0001% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,20zł; - 16:10:19 zrealizowano nabycie 529 (słownie: pięćset dwadzieścia dziewięć) sztuk akcji własnych Emitenta, o wartości nominalnej 1,30 zł każda, stanowiących łącznie 0,0003% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0003% głosów na Walnym Zgromadzeniu Alchemia S.A. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wynosiła 4,20zł; W wyniku transakcji z 12.09.2018 roku oraz przy uwzględnieniu uprzednio nabytych przez Spółkę akcji własnych w celu realizacji programu zakupu akcji, Spółka posiada łącznie 19.737.863 szt. akcji własnych, stanowiących 9,869% udziału w kapitale zakładowym oraz 9,869% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska76
(ulica)(numer)
(0-22) 658 64 52(0-22) 658 64 55
(telefon)(fax)
biuro@alchemiasa.plwww.alchemiasa.pl
(e-mail)(www)
747-000-60-96530544669
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Karina Wściubiak - HankóPrezes Zarządu


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA