REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

ABADON REAL ESTATE S.A. - Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną Emitenta umowy w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2018
Data sporządzenia: 2018-09-12
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę pośrednio zależną Emitenta umowy w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ABADON REAL ESTATE S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 12 września 2018 roku AWBUD S.A. – jednostka zależna od Emitenta – poinformowała, iż do spółki pośrednio zależnej od Emitenta tj. INSTAL – LUBLIN Sp. z o.o. („Spółka Pośrednio Zależna") wpłynęła obustronnie podpisana umowa o wykonanie robót sanitarnych w ramach rozbudowy i modernizacji Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej ("Umowa"). Umowa została zawarta przez Spółkę Pośrednio Zależną, jako wykonawcę z BUDIMEX S.A., jako zamawiającym ("Zamawiający") i jest opatrzona datą 20 sierpnia 2018 r. Wykonanie przedmiotu Umowy powinno nastąpić do dnia 6 września 2019 r. Za wykonanie przedmiotu Umowy, Spółka Pośrednio Zależna otrzyma wynagrodzenie kosztorysowe w szacunkowej wartości 22,8 mln zł netto. Ostateczna kwota wynagrodzenia należna Spółce Pośrednio Zależnej zostanie określona przy uwzględnieniu ryczałtowych cen jednostkowych, określonych w Umowie oraz zakresu robót wykonanego zgodnie ze specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową. W przypadku braku możliwości zastosowania ryczałtowych cen jednostkowych, wynagrodzenie Spółki Pośrednio Zależnej zostanie ustalone na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Spółkę Pośrednio Zależną w oparciu o założenia określone Umową. Umowa przewiduje kary umowne należne m.in. w przypadku opóźnień w dotrzymaniu terminu zakończenia robót objętych przedmiotem Umowy lub terminów wykonania etapów/elementów robót i usuwaniu wad. W przypadku dotrzymania przez Spółkę Pośrednio Zależną terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający odstąpi od dochodzenia kar umownych za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów/elementów robót i anuluje naliczone kary za opóźnienie. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki Pośrednio Zależnej, a także w przypadku odstąpienia od Umowy przez Spółkę Pośrednio Zależną z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Spółka Pośrednio Zależna zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Z tytułu istnienia wad w przedmiocie odbioru, które nie kwalifikują się do usunięcia a umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy, Spółka Pośrednio Zależna zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wynagrodzenia brutto przysługującego Spółce Pośrednio Zależnej za dany zakres robót, w którym te wady występują. Umowa przewiduje limit kar umownych do wysokości 15% całkowitego wynagrodzenia umownego netto. Umowa zastrzega uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ABADON REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABADON REAL ESTATE S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Partyzantów49
(ulica)(numer)
+48 33 819 33 33+48 33 829 46 66
(telefon)(fax)
biuro@abadonre.plwww.abadonre.pl
(e-mail)(www)
6771007078350757002
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-12Michał Feist Wiceprezes ZarzaduMichał Feist
2018-09-12Nikodem IskraPrezes ZarząduNikodem Iskra


Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA