Komunikaty spółek ESPI i EBI

LEGIMI SA - Aktualizacja prognoz oraz strategii Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr14/2018
Data sporządzenia: 2018-05-21
Skrócona nazwa emitenta
LEGIMI SA
Temat
Aktualizacja prognoz oraz strategii Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Legimi S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”), po przeanalizowaniu wyników finansowych za rok 2017, o których informował w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 30 marca 2018 roku, oraz uwzględniając bieżące zmiany w otoczeniu rynkowym informuje, iż w dniu 21 maja 2018 roku przyjął, a Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła, uchwałę aktualizującą prognozę finansową na lata 2018-2020, w skład której wchodzi także aktualizacja strategii rozwoju Spółki. Celami strategicznymi Legimi są: 1. utrzymanie dynamicznego trendu przyrostu abonentów na rynku polskim i tym samym proporcjonalne zwiększanie przychodów Spółki; 2. dalszy przyrost klientów biznesowych oraz bibliotecznych; 3. koncentracja na rynku polskim i, tym samym, odroczenie realizacji planów ekspansji zagranicznej; 4. wprowadzenie akcji serii B i C na rynek NewConnect, czego efektem ma być budowa stabilnych relacji inwestorskich po wprowadzeniu akcji Spółki na rynek NewConnect, która odblokuje możliwość pozyskania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach; 5. poprawa sytuacji bilansowej Spółki. W uzasadnieniu do powyższej strategii, Zarząd wskazuje, że w ciągu ostatnich dwóch lat poprzez zaangażowanie w Legimi International sp. z o.o. realizowany był projekt, mający na celu przygotowanie gruntu pod ekspansję modelu świadczenia usług wypracowanego przez Legimi S.A. na rynkach niemieckim i chińskim, czego efektem było m.in. uruchomienie platformy Legimi w Niemczech, porozumienie o warunkach przejęcia spółki Readfy GmbH oraz zawarcie listu intencyjnego, dotyczącego stworzenia podmiotu joint venture na rynku chińskim, o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 5/2017 oraz nr 8/2018. Działania te posłużyły do czynnego zweryfikowania potencjału i kosztów skalowania produktu Spółki, jakim jest abonamentowy dostęp do e-booków i audiobooków, pod warunkiem zapewnienia przez spółkę-matkę (tj. Legimi S.A.) środków na dalsze inwestycje w rozwój. Jednocześnie Legimi S.A. aktywnie przygotowywała się do sfinansowania planów ekspansji zagranicznej przez emisję akcji (seria B i C), prezentując powyższe argumenty jako przesłanki do inwestycji. Z uwagi na fakt pozyskania 30% z planowanej kwoty w ramach publicznej emisji akcji serii B i C, Zarząd Legimi S.A. zdecydował o zawieszeniu rozmów z partnerami niemieckimi i chińskimi i, tym samym, odroczeniu realizacji planów ekspansji zagranicznej do czasu pozyskania alternatywnych źródeł finansowania lub do momentu generowania przez Spółkę stabilnych i adekwatnych nadwyżek finansowych dających realną możliwość samodzielnego jej finansowania. W związku z podjętą strategią oraz w nawiązaniu do prognoz wyników finansowych przedstawionych przez Spółkę w Memorandum Informacyjnym sporządzonym w związku ofertą publiczną obligacji serii J, a następnie ofertą publiczną akcji serii B oraz C, Spółka przekazuje zaktualizowane prognozowane dane finansowe Spółki na lata 2018-2020. Prognoza na rok 2018: - Przychody ze sprzedaży netto: 10.948 tys. zł - Koszty działalności operacyjnej: 8.310 tys. zł - EBITDA: 3.552 tys. zł - Zysk netto: 2.294 tys. zł Prognoza na rok 2019: - Przychody ze sprzedaży netto: 17.117 tys. zł - Koszty działalności operacyjnej: 13.325 tys. zł - EBITDA: 5.195 tys. zł - Zysk netto: 3.104 tys. zł Prognoza na rok 2020: - Przychody ze sprzedaży netto: 26.823 tys. zł - Koszty działalności operacyjnej: 18.828 tys. zł - EBITDA: 9.412 tys. zł - Zysk netto: 6.637 tys. zł.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
LEGIMI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
LEGIMI SAUsługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-689Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Obornicka330
(ulica)(numer)
+48022 307 65 40+48 22 250 11 90
(telefon)(fax)
legimi@legimi.comwww.legimi.pl
(e-mail)(www)
7781460897301031192
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-21Mikołaj Małaczyński Prezes Zarządu
2018-05-21Mateusz Frukacz Członek Zarządu

Powiązane artykuły