REKLAMA
REKLAMA

Komunikaty spółek ESPI i EBI

E-MUZYKA - Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, że w dniu 09 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało członków Rady Nadzorczej Spółki nowej 3-letniej kadencji. W skład Rady Nadzorczej weszli dotychczasowi jej członkowie w osobach Szymona Bujalskiego, Ewy Szmidt-Belcarz, Piotra Świątka i Andrzeja Puczyńskiego. Nowym, piątym członkiem Rady Nadzorczej Spółki został Pan Robert Kna1.

a) Pan Robert Kna1 pełnić będzie u Emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ww. został powołany na okres nowej 3-letniej kadencji.
b) Pan Robert Kna1 ukończył Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie. Wcześniej Pan Robert Kna1 przez 11 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Emitenta.
c) Działalność wykonywana przez Pana Roberta Kna1 poza Emitentem nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta.
d) Pan Robert Kna1 w okresie ostatnich trzech lat był członkiem Zarządu Emitenta. Pan Robert Knaż w okresie ostatnich trzech lat był akcjonariuszem Emitenta.
e) W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Kna1 nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o Obrocie, Ustawie o Ofercie lub ustawie z dnia 26 pa1dziernika 2000 roku o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Robert Kna1 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f) W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Kna1 pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
g) Pan Robert Kna1 nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h) Pan Robert Kna1 nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy pozostałych członków Rady Nadzorczej zawarte zostały w raportach bieżących dotyczących powołania tych członków Rady w ramach poprzedniej kadencji.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-05-09 16:24:32Jan EjsmontWiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA