Komunikaty spółek ESPI i EBI

KANIA - Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr13/2018
Data sporządzenia: 2018-03-27
Skrócona nazwa emitenta
KANIA
Temat
Zawarcie znaczących umów dotyczących finansowania części działalności Spółki.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie („Spółka”) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2018 z dnia 22.03.2018r, że w dniu 27 marca 2018 roku po przeprowadzoniu pełnego procesu decyzyjnego, została przez Alior Bank Spółkę Akcyjną podjęta finalna decyzja o udzieleniu Spółce finansowania i w tym samym dniu Spółka zawarła z Alior Bank Spółką Akcyjną szereg umów, na skutek zawarcia których uległa zmianie struktura finansowania części działalności Spółki, w tym uległ zmianie bank finansujący część tej działalności. Najistotniejszymi zabezpieczeniami dla zawartych umów są: a) hipoteka umowna na stanowiących własność spółki nieruchomościach znajdujących się w Pszczynie oraz Goczałkowicach - Zdroju b) zastaw rejestrowy na niektórych środkach trwałych Spółki, c) zastaw rejestrowy na części zapasów magazynowych należących do Spółki, d) zastaw rejestrowy na niektórych znakach towarowych należących do Spółki, e) cesje wierzytelności przyszłych przysługujących Spółce od niektórych jej kontrahentów Poniżej Zarząd przedstawia pozostałe najistotniejsze warunki zawartych umów: UMOWA O KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł Cele kredytu: a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a) - finansowanie bieżącej działalności spółki Okres kredytowania: 12 miesięcy. Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. UMOWA O KREDYT ODNAWIALNY Kwota kredytu: 30.000.000,00 zł Cele kredytu: a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a) - finansowanie bieżącej działalności spółki Okres kredytowania: 12 miesięcy. Dzień ostatecznej spłaty: 26 marca 2019 roku Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych. Kredyt spłacany będzie w wysokości nie niższej niż 15.000.000,00 zł miesięcznie, przy czym każda spłata kredytu umożliwia jego powtórne udostępnienie o kwotę spłaconą. Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY Kwota kredytu: 29.000.000,00 zł Cele kredytu: a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a) - finansowanie bieżącej działalności spółki Okres kredytowania: 60 miesięcy. Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2023 roku Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Kredyt udostępniony zostanie w dwóch transzach. Pierwsza transza w wysokości 22.000.000,00 zł zostanie przeznaczona na refinansowanie kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku. Druga transza w wysokości 7.000.000,00 zł udostępniona zostanie po spełnieniu przez Spółkę dodatkowych warunków. Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. UMOWA O KREDYT NIEODNAWIALNY Kwota kredytu: 10.000.000,00 zł Cele kredytu: a) całkowita spłata kredytu udzielonego Spółce przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie umowy o kredyt płatniczy z dnia 11 października 2017 roku b) po spłaceniu kredytu, o którym mowa w punkcie a) - finansowanie bieżącej działalności spółki Okres kredytowania: 36 miesięcy Dzień ostatecznej spłaty: 27 marca 2021 roku Udostępnienie kredytu uzależnione jest od spełnienia przez Spółkę szeregu warunków określonych w umowie, w tym w szczególności związanych z ustanowieniem odpowiednich zabezpieczeń. Raty kapitałowe oraz odsetki spłacane będą w okresach miesięcznych Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej. Pozostałe warunki umowy w tym warunki udostępnienia kredytu, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. UMOWA O WSPÓŁPRACY WSTĄPIENIE W PRAWA WIERZYCIELI (FAKTORING ODWROTNY) W ramach zawartej umowy Alior Bank S.A. zobowiązał się na warunkach w niej określonych nabywać wierzytelności, których dłużnikiem będzie Spółka z przejęciem ryzyka niewypłacalności Spółki. Limit odnawialny: 18. 000.000,00 zł Ostatni dzień okresu wykorzystania przyznanego limitu: 26 marca 2019 roku (okres w którym Spółka może wnioskować o nabycie wierzytelności) Pozostałe warunki umowy w tym warunki finansowania, opłaty i prowizje nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIASpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200Pszczyna
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Korczaka5
(ulica)(numer)
+48 32 210 32 47+48 32 210 10 97
(telefon)(fax)
biuro@zmkania.plwww.henrykkania.pl
(e-mail)(www)
7440003325510258637
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-03-27Grzegorz MinczanowskiPrezes Zarządu
2018-03-27Ewa ŁuczykCzłonek Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.