Komunikaty spółek ESPI i EBI

NETIA - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr15/2018
Data sporządzenia: 2018-02-22
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wskutek wykonania prawa do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Netia") informuje, że Spółka powzięła wiadomość o dokonanym w dniu 6 lutego 2018 roku wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców (dalej: "KRS") o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, wskutek objęcia przez osoby uprawnione 19.024 (słownie: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii L. O wskazanym objęciu akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Netia informowała w raporcie bieżącym nr 6/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. Podwyższenie kapitału zakładowego będące przedmiotem ujawnienia w KRS nastąpiło w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 maja 2010 r. oraz §5A Statutu Spółki. Wysokość kapitału zakładowego po podwyższeniu kapitału zakładowego wynosi 348.583.285 (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 348.583.285 akcji. Kapitał zakładowy ujawniony w KRS dzieli się na akcje o wartości nominalnej 1 złoty każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji ujawnionych w KRS wynosi 348.583.285 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Struktura kapitału ujawniona w KRS po rejestracji podwyższenia kapitału jest następująca: 1.000 (słownie: tysiąc) akcji zwykłych imiennych serii A, 1.000 (słownie: tysiąc) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, 347.908.774 (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów dziewięćset osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 672.511 (słownie: sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela serii L. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz §15. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.).
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NETIA SA
(pełna nazwa emitenta)
NETIATelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-822Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poleczki13
(ulica)(numer)
330-20-00330-23-23
(telefon)(fax)
anna_kuchnio@netia.plwww.netia.pl
(e-mail)(www)
526-02-05-575011566374
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-22Andrzej AbramczukCzłonek Zarządu
2018-02-22Tomasz DakowskiCzłonek Zarządu


Wideo komentarz