Komunikaty spółek ESPI i EBI

INVESTOR FIZ

FALSEkorekta
Raport bieżący nr3/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2018-01-03
INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR FIZINVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-640WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
MOKOTOWSKA1
(ulica)( numer)
22 378 91 0022 378 91 01office@investors.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070002766140242602www.investors.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2018-01-31
2018-01-31
1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A 2. Inne domy maklerskieWarszawaul. Grzybowska 4
1. W Biurze Maklerskim Banku BGŻ BNP Paribas S.A. będzie można składać zlecenia umorzenia certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji i Prowadzącego Rejestr Certyfikatów. Zlecenia będzie można składać we wskazanych Punktach Subskrypcyjnych Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. 2. W przypadku certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim zlecenia umorzenia certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano certyfikaty. 3. Zlecenie umorzenia certyfikatów inwestycyjnych należy składać nie wcześniej niż 7 i nie później niż 21 dnia miesiąca, w którym przypada dzień wykupu.
2018-01-03Rafał SyskaPełnomocnik


Wideo komentarz