Komunikaty spółek ESPI i EBI

FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN

FALSEkorekta
Raport bieżący nr2/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2018-01-03
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ ANORIGIN TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-108WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
ZIELNA37
(ulica)( numer)
22 395 73 4022 395 73 59biuro@origintfi.com
(telefon)(fax)(e-mail)
1080003744141164519www.origintfi.com
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PawełDobrowolskiCzłonek Rady NadzorczejOsoba nadzorującaRezygnacjaNieokreślono2018-01-02
PlikOpis
2018-01-03Krzysztof MędralaPrezes Zarządu


Wideo komentarz