Komunikaty spółek ESPI i EBI

VISTAL GDYNIA S.A. - Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
VISTAL GDYNIA S.A.
Temat
Zawiadomienie o wpisach w księgach wieczystych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż dnia 03 stycznia 2018 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych niżej wskazanych wpisów w księgach wieczystych nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka: 1) w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr GD1Y/00055361/6 dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie 61.130,43 EUR, 2) w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr GD1Y/00074508/8 dokonano wpisów hipotek przymusowych w kwocie 15.208,15 EUR oraz w kwocie 61.130,43 EUR, 3) w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr GD1Y/00113328/8 dokonano wpisów hipotek przymusowych w kwocie 15.208,15 EUR oraz w kwocie 61.130,43 EUR. Spółka informuje, iż na podstawie art. 246 w zw. z art. 295 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne zamierza złożyć wniosek o wykreślenie przedmiotowych hipotek jako niedopuszczalnych. Podstawą wszystkich ww. wpisów są postanowienia Sądu Okręgowego w Gdańsku w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia roszczenia pieniężnego na rzecz BigLift Shipping B.V. Ponadto, Spółka informuje, że złożyła zażalenia na postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Kryterium uznania informacji za istotną jest wartość nieruchomości na których ustanowiono ww. hipoteki, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VISTAL GDYNIA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061Gdynia
(kod pocztowy)(miejscowość)
Hutnicza40
(ulica)(numer)
+48 58 783 37 04+48 58 783 37 05
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5830003993190522969
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Sławomir BohdziewiczZarządcaSławomir Bohdziewicz


Wideo komentarz