Komunikaty spółek ESPI i EBI

PREFABET - BIAŁE BŁOTA - Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach ("Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego Sąd Rejestrowy w dniu 22 grudnia 2017 r. zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, wynikające z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 listopada 2017 r., które Zarząd Spółki przekazał do publicznej wiadomości raportem bieżącym EBI nr 28/2017 i 30/2017 w dniu 7 listopada 2017 roku.

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Statut Spólki ze zmianami uchwalonymi w dniu 3 11 2017r.pdf
Data Imię i Nazwisko Stanowisko Podpis
2018-01-03 17:36:55Dariusz Kaczmarek Prezes Zarządu


Wideo komentarz