Komunikaty spółek ESPI i EBI

NETMEDIA S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr1/2018
Data sporządzenia: 2018-01-03
Skrócona nazwa emitenta
NETMEDIA S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Netmedia S.A., działając na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późniejszymi zmianami) zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informuje o terminach publikacji raportów okresowych w 2018 r.: • skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 28 lutego 2018 r.; • jednostkowy raport roczny za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.; • skonsolidowany raport roczny za 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.; • skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 28 maja 2018 r.; • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 28 września 2018 r.; • skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r. Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikował odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, a skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalne informacje finansowe jednostki dominującej obejmujące informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 9 Rozporządzenia. Zarząd Netmedia S.A. oświadcza, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami § 83 ust. 3 i ust. 4 Rozporządzenia.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NETMEDIA S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-625 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Woronicza 15
(ulica) (numer)
022 5673100 022 5673101
(telefon) (fax)
sekretariat@netmedia.com.pl www.netmedia.com.pl
(e-mail) (www)
5262361606 016033317
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-03Andrzej WierzbaPrezes Zarządu
2018-01-03Janusz ZapęckiWiceprezes Zarządu


Wideo komentarz