Komunikaty spółek ESPI i EBI

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA - oświadczenie Zarządu Komputronik SA na temat wniosku o upadłość

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-16
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
oświadczenie Zarządu Komputronik SA na temat wniosku o upadłość
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik SA zawiadamia, że w dniu 16 września 2011 r. powziął informację na temat rzekomego złożenia wniosku o upadłość Emitenta. Informacja ta została powzięta z raportu bieżącego nr 41/2011 Clean and Carbon SA z siedzibą w Warszawie. W związku z treścią tego raportu Zarząd Komputronik SA oświadcza co następuje :
- Komputronik SA w sposób należyty wykonuje wszystkie swoje wymagalne zobowiązania pieniężne,
- Emitentowi nie są znane żadne przesłanki, na podstawie których ktokolwiek lub jakakolwiek osoba prawna miałby prawo do złożenia wniosku o upadłość.
W związku z powyższym ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony wyłącznie w złej wierze.
Zważywszy, że Emitent:
- posiada wykonalny nakaz zapłaty przeciwko Clean & Carbon Energy SA z siedzibą w Warszawie ("CCE") na łączną kwotę 7.098.928,07 (z odsetkami na dzień 2 września 2011 roku) z tytułu zapłaty za przedstawiony do wykupu weksel własny zupełny z wystawienia wskazanej spółki oraz prowadzi egzekucję komorniczą wobec CCE za pośrednictwem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pana Tomasza Stefanowskiego,
- posiada szereg zabezpieczeń związanych z kolejnym wekslem własnym zupełnym z wystawienia CCE;
- jest w sporze z CCE oraz podmiotami z nią powiązanymi na tle niewykonania przez te podmioty umowy inwestycyjnej zawartej między innymi pomiędzy Komputronik a CCE;
- spółka CCE podjęła w ostatnim czasie bezprawne działania związane z zabezpieczeniem nieistniejących roszczeń wobec spółki Komputronik;
Zarząd Emitenta przypuszcza, iż ewentualne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest kolejnym bezprawnym działaniem mającym związek z opisanym wyżej sporem i przedstawia prawdopodobny przebieg wydarzeń :
Reprezentant CCE (wg obecnego stanu prawnego i na podstawie raportów bieżących CCE, podmiot ten nie posiada Zarządu) zbył nieistniejące, zaspokojone wcześniej poprzez zawarcie umowy potrącenia z dnia 1 września 2010 roku, wierzytelności na rzecz osoby fizycznej, Pana Wielkosława Staniszewskiego. Komputronik SA poinformował tę osobę, iż wierzytelności te nie istnieją. Przypuszczalnie jednak osoba ta, lub inna osoba błędnie zapewniona o istnieniu wierzytelności wobec Komputronik, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta do Sądu Rejonowego.
Wniosek ten złożono zatem ewidentnie w złej wierze. Jest oczywistym, że wniosek ten zostanie oddalony, jednak Emitent już z dniem publikacji informacji o złożeniu wniosku ogłoszenie upadłości doznał uszczerbku na swoim wizerunku i dobrej renomie jako przedsiębiorstwo i spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitent zatem zamierza dochodzić wszelkimi możliwymi środkami odszkodowania od podmiotu składającego taki bezpodstawny wniosek.

Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
Data sporządzenia: 2011-09-16
Skrócona nazwa emitenta
KOMPUTRONIK S.A.
Temat
oświadczenie Zarządu Komputronik SA na temat wniosku o upadłość
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Komputronik SA zawiadamia, że w dniu 16 września 2011 r. powziął informację na temat rzekomego złożenia wniosku o upadłość Emitenta. Informacja ta została powzięta z raportu bieżącego nr 41/2011 Clean and Carbon SA z siedzibą w Warszawie. W związku z treścią tego raportu Zarząd Komputronik SA oświadcza co następuje :
- Komputronik SA w sposób należyty wykonuje wszystkie swoje wymagalne zobowiązania pieniężne,
- Emitentowi nie są znane żadne przesłanki, na podstawie których ktokolwiek lub jakakolwiek osoba prawna miałby prawo do złożenia wniosku o upadłość.
W związku z powyższym ewentualny wniosek o ogłoszenie upadłości może być złożony wyłącznie w złej wierze.
Zważywszy, że Emitent:
- posiada wykonalny nakaz zapłaty przeciwko Clean & Carbon Energy SA z siedzibą w Warszawie ("CCE") na łączną kwotę 7.098.928,07 (z odsetkami na dzień 2 września 2011 roku) z tytułu zapłaty za przedstawiony do wykupu weksel własny zupełny z wystawienia wskazanej spółki oraz prowadzi egzekucję komorniczą wobec CCE za pośrednictwem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Pana Tomasza Stefanowskiego,
- posiada szereg zabezpieczeń związanych z kolejnym wekslem własnym zupełnym z wystawienia CCE;
- jest w sporze z CCE oraz podmiotami z nią powiązanymi na tle niewykonania przez te podmioty umowy inwestycyjnej zawartej między innymi pomiędzy Komputronik a CCE;
- spółka CCE podjęła w ostatnim czasie bezprawne działania związane z zabezpieczeniem nieistniejących roszczeń wobec spółki Komputronik;
Zarząd Emitenta przypuszcza, iż ewentualne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest kolejnym bezprawnym działaniem mającym związek z opisanym wyżej sporem i przedstawia prawdopodobny przebieg wydarzeń :
Reprezentant CCE (wg obecnego stanu prawnego i na podstawie raportów bieżących CCE, podmiot ten nie posiada Zarządu) zbył nieistniejące, zaspokojone wcześniej poprzez zawarcie umowy potrącenia z dnia 1 września 2010 roku, wierzytelności na rzecz osoby fizycznej, Pana Wielkosława Staniszewskiego. Komputronik SA poinformował tę osobę, iż wierzytelności te nie istnieją. Przypuszczalnie jednak osoba ta, lub inna osoba błędnie zapewniona o istnieniu wierzytelności wobec Komputronik, złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta do Sądu Rejonowego.
Wniosek ten złożono zatem ewidentnie w złej wierze. Jest oczywistym, że wniosek ten zostanie oddalony, jednak Emitent już z dniem publikacji informacji o złożeniu wniosku ogłoszenie upadłości doznał uszczerbku na swoim wizerunku i dobrej renomie jako przedsiębiorstwo i spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Emitent zatem zamierza dochodzić wszelkimi możliwymi środkami odszkodowania od podmiotu składającego taki bezpodstawny wniosek.

Powyższą informację Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 ("Spółka"), przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-16 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-09-16 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.