Komunikaty spółek ESPI i EBI

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy znaczącej – kontrakt z NFZ na rok 2011

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-09
Skrócona nazwa emitenta
POLMED S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej – kontrakt z NFZ na rok 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 8 marca 2011 r. doręczona została Emitentowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 1.007.964,00 zł. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 szacowana jest na 9.302.882,65 zł.
Przedmiotem Umowy nr 01/0112/POZ/2011 z dnia 8 marca 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej Umowa) jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 w wysokości 1.007.964,00 zł. (jeden milion siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 1.007.964,00 zł. (jeden milion siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote), tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, co stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych finansowane w całości lub w części przez NFZ. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 wynosi 9.302.882,65 zł.
Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2011
Data sporządzenia: 2011-03-09
Skrócona nazwa emitenta
POLMED S.A.
Temat
Zawarcie umowy znaczącej – kontrakt z NFZ na rok 2011
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim podaje do publicznej informacji, iż w dniu 8 marca 2011 r. doręczona została Emitentowi umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej o szacunkowej łącznej wartości 1.007.964,00 zł. zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Oddziałem Wojewódzkim w Katowicach (dalej NFZ). Tym samym łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 szacowana jest na 9.302.882,65 zł.
Przedmiotem Umowy nr 01/0112/POZ/2011 z dnia 8 marca 2011 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (dalej Umowa) jest udzielanie przez Spółkę świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Czas obowiązywania Umowy określony został na okres od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku z możliwością jej rozwiązania za trzymiesięcznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. W zakresie warunków finansowania ustalono maksymalną kwotę zobowiązania NFZ wobec Spółki z tytułu realizacji Umowy w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 w wysokości 1.007.964,00 zł. (jeden milion siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote). W planie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do przedmiotowej Umowy, określono ponadto szczegółowo liczbę i cenę jednostek rozliczeniowych oraz kwotę zobowiązania w poszczególnych zakresach świadczeń objętych Umową. Z uwagi na specyfikę kontraktów zawieranych z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia, nie jest możliwe wcześniejsze określenie wartości Umowy za cały okres jej obowiązywania. Możliwe jest jedynie dokonanie przez Emitenta szacunkowego określenia, iż w okresie od dnia 1 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wartość przedmiotowej Umowy wyniesie około 1.007.964,00 zł. (jeden milion siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote), tj. w wysokości zbliżonej do ustalonej Umową maksymalnej kwoty zobowiązań NFZ wobec Spółki. W zakresie kar umownych postanowiono, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki, dyrektor Oddziału Funduszu może nałożyć na niego karę umowną. W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji, co stosuje się odpowiednio także w odniesieniu do przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych finansowane w całości lub w części przez NFZ. W przypadku wystawienia zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze finansowane w całości lub w części przez NFZ, osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Oddział Funduszu może nałożyć na Spółkę karę umowną stanowiącą równowartość kwoty nienależytego finansowania wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Kary umowne, o których mowa powyżej nakładane są w trybie i na zasadach określonych w Ogólnych warunkach umów. NFZ jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej. Pozostałe warunki powyższej Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków dla tego typu umów.

Kryterium pozwalającym na przyjęcie, iż wyżej wymienione umowy mają charakter umowy znaczącej jest zawarcie przez Emitenta z oddziałami NFZ, w okresie ostatnich 12 miesięcy, większej ilości umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, tj. przekraczają 10% kapitałów własnych Emitenta. Łączna wartość zawartych przez Emitenta umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2011 wynosi 9.302.882,65 zł.
Szczegółowa podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim - § 5 ust. 1 pkt. 3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
r.szubert@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724
(NIP) (REGON)

POLMED SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
POLMED S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-200 Starogard Gdański
(kod pocztowy) (miejscowość)
osiedle Kopernika 21
(ulica) (numer)
(58) 7750919 (58) 5601814
(telefon) (fax)
r.szubert@polmed.pl www.polmed.pl
(e-mail) (www)
592-19-63-724
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-09 Radosław Szubert Prezes Zarządu
2011-03-09 Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-03-09 Radosław Szubert Prezes Zarządu
2011-03-09 Romuald Magdoń Wiceprezes Zarządu

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.