Gospodarka

Co warto wiedzieć o Funduszach Inwestycyjnych Zamkniętych.

Ostatnie kilka lat to czas znaczącego poszerzenia oferty funduszy zamkniętych, które cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród inwestorów. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte stanowią bowiem jedną z najciekawszych form wspólnego inwestowania. Co ważne, w porównaniu z innymi rozwiązaniami, w których klient sam musi pilnować konstrukcji i składu swojego portfela inwestycyjnego, FIZ nie wymaga specjalistycznej wiedzy o rynkach finansowych.
Foto: ROL

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte nie są obarczone ograniczeniami charakterystycznymi dla funduszy otwartych, dzięki czemu dają możliwość swobodnego inwestowania w różne klasy aktywów oraz instrumenty pochodne. Zamiast charakterystycznej dla Funduszy Inwestycyjnych Otwartych (FIO) jednostki uczestnictwa, inwestor obejmuje w tym przypadku papier wartościowy – certyfikat inwestycyjny. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (FIZ) jest firmą inwestycyjną, której przedmiot działalności stanowi lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Jak wyglądają różnice między FIZ a FIO

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte są kierowane do wąskiej grupy inwestorów, toteż nie dotyczą ich tak szerokie obostrzenia, jak w przypadku FIO. Ponadto tzw. FIZ-y oferują szersze spektrum strategii i inwestycji, np. w nieruchomości. Klienci FIZ nabywają certyfikaty inwestycyjne, natomiast inwestorzy FIO w zamian za zainwestowane środki otrzymują jednostki uczestnictwa w danym funduszu. Jednostki uczestnictwa są podzielne, tzn. że inwestor nabywa ich dowolną liczbę. Takiej możliwości nie ma w przypadku inwestowania w certyfikaty inwestycyjne. Wycena certyfikatów ma miejsce rzadziej (min. raz na kwartał), niż jednostek uczestnictwa (min. raz w tygodniu). Należy zauważyć, że jednostki uczestnictwa podlegają odkupieniu, zaś certyfikaty inwestycyjne wykupieniu i umorzeniu. FIZ-y oferowane są tylko w okresach subskrypcji, w przeciwieństwie do FIO, które są dostępne bez ograniczeń czasowych. Jeśli chodzi o dywersyfikację portfela inwestycyjnego Fundusze Inwestycyjne Zamknięte stawiają przed inwestorami wyraźnie niższe wymagania niż FIO.

Kto i w jaki sposób może inwestować środki w FIZ

Oferta emisji certyfikatów jest kierowana do inwestorów, którzy spełniają określone kryteria. Uczestnicy funduszu nie odpowiadają za jego zobowiązania. W zależności od sposobu oferowania certyfikatów wyróżnia się publiczne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte, które emitują certyfikaty dopuszczone do obrotu publicznego oraz FIZ-y niepubliczne – emitują certyfikaty niebędące przedmiotem obrotu publicznego.

Emisje certyfikatów inwestycyjnych odbywają się w seriach oznaczonych najczęściej literowo. Liczba klientów korzystających z oferty jest ograniczona liczbą certyfikatów. W przypadku niepublicznej emisji w roku 2013 liczba ta została podniesiona do 149 klientów.

Certyfikaty inwestycyjne można nabyć na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez zakup certyfikatów na rynku pierwotnym podczas ich emisji. Po drugie certyfikaty można kupić na rynku wtórnym, np. na giełdzie. Jednak ten sposób dotyczy tylko określonych FIZ-ów, a do ich nabycia konieczne jest posiadanie rachunku maklerskiego. Mimo to na rynku wtórnym istnieje możliwość odkupienia certyfikatów inwestycyjnych od dotychczasowego uczestnika FIZ. Co ważne, ich zbywalność nie może być ograniczona, jak w przypadku certyfikatów inwestycyjnych imiennych, gdy statut funduszu uzależnia ich zbycie od wcześniejszego uzyskania zgody zgromadzenia inwestorów. Nabycie certyfikatów FIZ łączy się z poniesieniem kosztów opłat manipulacyjnych. Dodatkowo przy zakupie certyfikatów inwestycyjnych notowanych na giełdzie lub w alternatywnym systemie obrotu, należy uwzględnić koszty prowizji maklerskich.

Certyfikaty inwestycyjne mogą być odsprzedane bezpośrednio do Funduszu i jeśli emitent przewidzi taką możliwość, również upłynnione na giełdzie. Fundusz wykupuje certyfikaty w ściśle określonych terminach zwanych Dniem Wykupu i wskazanych w prospekcie emisyjnym. Dlatego przed inwestycją w FIZ inwestor powinien określić termin, w jakim zainwestowane w fundusz środki mogą się okazać potrzebne.

Ryzyko i korzyści związane z inwestycją

Jak każda inwestycja, zakup certyfikatów inwestycyjnych również wiąże się z określonym ryzykiem. Toteż przed podjęciem decyzji o zakupie warto się zapoznać z dokumentami regulującymi funkcjonowanie funduszu oraz z informacjami na temat emitowanych certyfikatów (m.in. prospektem emisyjnym, memorandum informacyjnym czy warunkami emisji). – Po nabyciu certyfikatów należy na bieżąco kontrolować ich wyceny, komunikaty i sprawozdania FIZ – zauważa Paweł Opoka, Dyrektor Zarządzający Sprzedażą w Aforti Holding S.A.

Fundusze Inwestycyjne Zamknięte mają bardziej elastyczne limity inwestycyjne niż fundusze otwarte, dlatego otwierają dostęp do większej liczby instrumentów i strategii. W związku z tym FIZ-y dają inwestorom szansę na uzyskanie większego zysku, przy odpowiednio większym ryzyku. Minimalna kwota inwestycji jest wyższa niż w przypadku FIO, lecz jest to cena za stabilny poziom zysków. Taką propozycję inwestycji ma w swojej ofercie Grupa finansowa Aforti Holding S.A. – AFORTI MICROLOANS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jest to Fundusz prowadzony w AgioFunds TFI S.A. – licencjonowanym towarzystwie funduszy inwestycyjnych.

– Mocną stroną Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych jest niższa częstotliwość wyceny certyfikatów, dzięki której inwestor może nie tylko ocenić wartość swojej inwestycji, lecz także zachować wobec niej większy dystans, podejmując przemyślane decyzje. Z kolei zarządzający funduszem może się skupić na długoterminowych projektach – wyjaśnia Paweł Opoka.

Z uwagi na swój status prawny FIZ-y są wykorzystywane do optymalizacji podatkowej. Korzyści dla inwestorów wynikają z tego, że na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych FIZ-y zwolnione są z płacenia CIT. Fundusze Inwestycyjne Zamknięte mogą stanowić uzupełnienie portfela inwestycyjnego dla klientów korzystających z tradycyjnych lokat bankowych. Warto pamiętać, że decyzję o wyborze formy inwestycji powinien poprzedzać wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości inwestora.

 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.