Firmy

Restrukturyzacja firmy czy upadłość?

W dobie powszechnego kryzysu, który towarzyszy w zasadzie każdej branży, oraz trudności związanych z wypłacalnością zdecydowana większość przedsiębiorców staje przed wyborem: restrukturyzacja czy upadłość firmy? O ile pierwsze rozwiązanie może umożliwić przetrwanie kryzysu, o tyle bankructwo często oznacza utratę dobytku.

Proces decyzyjny dłużnika niejednokrotnie jest uzależniony od formy prawnej przedsiębiorstwa oraz ewentualnych poręczeń zobowiązań. Decyzja o upadłości dużo łatwiej przychodzi wtedy, gdy firma funkcjonuje w ramach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, aniżeli w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki osobowej. Mimo tego, że upadłość przedsiębiorcy w 2020 r. uległa nowelizacji, podobnie zresztą jak upadłość konsumencka, to zasady związane ze wszczęciem postępowania są niezmienne.

Kiedy upadłość, a kiedy restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne służy temu, aby przedsiębiorstwo uniknęło ogłoszenia upadłości. Jest to możliwe w ramach czterech rodzajów postępowań, które ostatecznie służą zawarciu układu z wierzycielami. W przypadku postępowania sanacyjnego dochodzi również do przeprowadzenia tzw. działań sanacyjnych. Z restrukturyzacji mogą skorzystać nie tylko podmioty niewypłacalne, ale też te, które przewidują, że w najbliższej przyszłości mogą się stać niewypłacalnymi. W przypadku występowania zagrożenia niewypłacalnością bardzo istotna jest odpowiednio szybka reakcja dłużnika tak, aby uniknąć dodatkowych procesów sądowych, czy postępowań egzekucyjnych. Warunkami wszczęcia restrukturyzacji firmy są dodatkowo tzw. wielość wierzycieli i wykazanie, że dłużnik posiada zdolność do generowania odpowiedniego zysku, który umożliwi pokrycie kosztów postępowania i wykonanie układu.

O ile restrukturyzacja może być kołem ratunkowym dla przedsiębiorcy, szczególnie wtedy, gdy konieczne jest przetrwanie chwilowego kryzysu, o tyle złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest obowiązkiem wynikającym z art. 21 ustawy Prawo upadłościowe. Dłużnik będący przedsiębiorcą jest zobowiązany do złożenia stosownego wniosku w terminie 30 kolejnych dni od momentu wystąpienia stanu niewypłacalności. Stan ten oznacza utratę zdolności do spłaty wymagalnych zobowiązań pieniężnych. W przypadku osób prawnych i ułomnych osób prawnych istnieje też druga definicja niewypłacalności, która odnosi się do wartości majątku i wysokości zadłużenia. Aby sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnik posiadać co najmniej dwóch różnych wierzycieli oraz majątek, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i częściowe zaspokojenie wierzycieli.

Jakie korzyści daje restrukturyzacja i upadłość?

W przypadku restrukturyzacji przedsiębiorstwa największą zaletą jest niewątpliwie uniknięcie ogłoszenia upadłości. Z kolei zawarty układ oznacza zmianę zasad spłaty zobowiązań poprzez umorzenie części zobowiązań, rozłożenie długu na dogodne raty, udzielenie karencji w spłatach lub konwersję wierzytelności na udziały albo akcje. Należy też pamiętać, że w toku postępowania dłużnik korzysta z pewnego zakresu ochrony przed wierzycielami, który jest zależny od rodzaju wybranej procedury restrukturyzacyjnej. Istotne też jest to, że w toku restrukturyzacji nie dochodzi do przymusowej likwidacji majątku dłużnika.

W przypadku upadłości niewątpliwą zaletą jest możliwość uniknięcia jeszcze większych kłopotów w przyszłości. W przypadku niedopełnienia obowiązku złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim czasie może dojść do ponoszenia dodatkowej odpowiedzialności przez dłużnika lub zarząd go reprezentujący. Przykładem może być odpowiedzialność odszkodowawcza, podatkowa, a niekiedy i karna. Na skutek zaniechania często dochodzi też do orzeczenia zakazu prowadzenia własnej działalności gospodarczej i zasiadania w organach spółek w przyszłości. Do zabezpieczenia przed tego typu sytuacją może chronić już samo skuteczne złożenie wniosku o upadłość w terminie. Niezależnie od tego, czy sąd ogłosi upadłość, czy oddali wniosek np. z uwagi na ubóstwo masy upadłości (brak majątku). Podjęcie odpowiednich kroków zaradczych jest szczególnie istotne w odniesieniu do członków zarządu spółek z o.o. Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, to zarząd może ponosić odpowiedzialność za długi spółki, gdy egzekucja wobec niej okaże się bezskuteczna. Jedną z możliwości zabezpieczenia interesów zarządu jest terminowe zgłoszenie upadłości lub uzyskanie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności.

Materiał Promocyjny 

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.