REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Ceny transferowe od A do Z

Ceny transferowe to pojęcie poruszane najczęściej w kontekście handlu międzynarodowego. Przy ich ustalaniu podatnicy powinny zachować szczególną staranność, gdyż nierzadko wiąże się z nimi ryzyko podatkowe, które polega przede wszystkim na możliwości zakwestionowania stosowanych cen między powiązanymi podmiotami. Przedsiębiorcy powinni jednocześnie wiedzieć, że rok 2019 przyniósł wiele zmian dotyczących cen transferowych. Kto na nich skorzysta?

Ceny transferowe w świetle prawa

Za ceny transferowe uznaje się ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi (zwłaszcza w ramach jednej grupy kapitałowej). Transakcje te dotyczyć mogą sprzedaży dóbr, usług oraz WNiP (wartości niematerialnych i prawnych). Ceny transferowe mają wpływ na wskaźniki finansowe, a nawet na końcowy wynik finansowy firmy. Aby w pełni można było zrozumieć ich istotę, należy wyjaśnić pojęcie podmiotów powiązanych. Jak sama nazwa wskazuje są to podmioty, pomiędzy którymi zachodzi jakaś relacja. Z przepisów prawnych wynika, że są to osoby prawne lub fizyczne, ew. jednostki organizacyjne które nie posiadają osobowości prawnej oraz zakłady zagraniczne, biorące udział w zarządzaniu inną firmą. Za podmioty powiązane uznaje się także wszystkie wymienione wyżej podmioty, które posiadają udział w zysku (bądź kapitale) innego przedsiębiorstwa.

Prawo wprowadza nieco bardziej szczegółowe rozróżnienie podmiotów powiązanych. Wyróżnia się wśród nich:

* podmiot krajowy - bierze on udział w zarządzaniu innym przedsiębiorstwem lub posiada udział w jego kapitale, które położone jest za granicą. Nie ma przy tym znaczenia, czy opisywany udział ma charakter pośredni czy też bezpośredni.

* podmiot zagraniczny - jest to podmiot biorący udział w zarządzaniu podmiotem krajowym.

Funkcje cen transferowych

Wiemy już czym są ceny transferowe, warto więc jeszcze wspomnieć, w jakim celu się je stosuje. Ich główna funkcja odnosi się do podziału dochodu, dzięki czemu podmioty powiązane zyskują pewną swobodę w planowaniu podatkowym. W kontekście cen transferowych wspomina się także o funkcji sterowania, czyli wykonywaniu określonych czynności kontrolnych, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Stosowanie cen transferowych niesie ze sobą pewne ryzyko, jakim jest zakwestionowania poziomu cen stosowanych w transakcji przez organy podatkowe. Podmioty powiązane mogą bowiem przenosić dochód między sobą nawzajem, poprawiając w ten sposób wyniki finansowego jednego z przedsiębiorstw bądź obniżając stopy procentowej w danej grupie kapitałowej. W sytuacji zaniżenia dochodu organy podatkowe mogą ponownie przeliczyć dochód na zupełnie innych zasadach.

Zmiany w cenach transferowych 2019

Z dniem 1 stycznia 2019 zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące cen transferowych. Co dokładnie uległo zmianie? Przede wszystkim ustalone zostały nowe limity zobowiązujące do sporządzenia dokumentacji podatkowej. Jak to się obecnie prezentuje? Próg 10 mln. zł netto został ustalony dla zakupu i sprzedaży towarów, a także środków trwałych. Znacznie mniej, bo granica 2 mln zł dotyczy zakupu i sprzedaży usług bądź wartości niematerialnych, w tym również najmu, leasingu czy dzierżawy. Najmniejszy próg - 100 tys. zł obejmuje transakcje przeprowadzone z podmiotami zlokalizowanymi w. rajach podatkowych.

Zmianie uległ także termin potrzebny na złożenie dokumentacji o cenach transferowych. Upływa on z końcem 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Sporządzić należy go w formie elektronicznej na nowym formularzu TP-R.

Być może najistotniejsza informacja dla przedsiębiorców związana z nowelizacją ustawy to fakt, że organy podatkowe zyskują nowe uprawnienia. Należy do nich m.in. możliwość zmiany klasyfikacji transakcji. Co więcej, organy podatkowe mogą również oszacować należny dochód w oparciu o własną interpretację warunków gospodarczych. Wydaje się zatem, że nowe przepisy niekoniecznie stanowią dobrą informację dla przedsiębiorców, niemniej z pewnością przynoszą także pewne korzyści.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA