Banki

Podwyższony rating Millennium

Agencja EuroRating podwyższyła rating kredytowy nadany Bankowi Millennium o jeden stopień z BB do BB+. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.
Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Podwyższenie ratingu Banku Millennium wynika głównie z systematycznej poprawy współczynników kapitałowych banku. Jest to rezultatem zarówno poprawy jego pozycji kapitałowej (z powodu zatrzymywania przez bank w ostatnich latach całego zysku), jak również zmniejszenia udziału kredytów w aktywach.

Dobre wskaźniki

Wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym utrzymuje się w ostatnich kwartałach na poziomie powyżej 10 proc., a regulacyjny współczynnik wypłacalności Core Tier 1 przekroczył poziom 20 proc. (to najwyższy wskaźnik w dużych bankach komercyjnych).

EuroRating tłumaczy, że do czynników pozytywnych zalicza również utrzymujący się w ostatnim czasie stale na zadowalającym poziomie (powyżej 1,20) wskaźnik pokrycia kredytów depozytami, a także utrzymującą się dobrą jakość portfela kredytów (wskaźnik NPL poniżej 5 proc.) oraz relatywnie wysokie pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (na poziomie ok. 76 proc.). Pozytywny wpływ na ocenę ratingową banku ma także obserwowana w ostatnich kwartałach poprawa wypracowywanych wyników finansowych (wskaźnik ROA na koniec II. kwartału 2018 r. kształtował się na stosunkowo wysokim poziomie 1,0 proc.), na co największy wpływ mają rosnące przychody z tytułu prowizji oraz utrzymywanie przez bank dobrej dyscypliny kosztowej (wskaźnik Cost/Income utrzymywał się ostatnio na stosunkowo niskim poziomie ok. 46 proc.).

EuroRating zaznacza, że istotnym czynnikiem ryzyka dla Banku Millennium nadal pozostaje jeden z najwyższych w polskim sektorze bankowym udział kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych w portfelu kredytów ogółem (na koniec czerwca 2018 r. na poziomie 29,2 proc.), a także wysoki udział tych kredytów w sumie aktywów (na poziomie 20,2 proc.). Oznacza to, że na jakość portfela kredytowego i tym samym na kondycję finansową banku w dłuższym terminie istotny wpływ mogą mieć wahania kursów walut (w tym głównie franka szwajcarskiego).

W kontekście wpływu ryzyka portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych na ogólne ryzyko kredytowe banku, EuroRating pozytywnie ocenia fakt, że obecnie procedowany w parlamencie projekt pomocy tego typu kredytobiorcom nie zakłada przymusowego przewalutowywania kredytów. Ze składek banków tworzony ma być jedynie fundusz pomocowy dla kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji. W efekcie, negatywny wpływ planowanej nowej regulacji dotyczyć będzie głównie ewentualnego obniżenia rentowności banków. Ustawa nie powinna mieć natomiast bezpośredniego negatywnego wpływu na kapitały banków posiadających istotne portfele kredytów walutowych.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Szanse i czynniki ryzyka

Pozytywnie na poziom ratingu Banku Millennium mogłoby oddziaływać: utrzymywanie się współczynników kapitałowych na obecnych wysokich poziomach; wzrost udziału kapitału własnego w sumie pasywów; ewentualny dalszy spadek udziału kredytów w sumie aktywów i/lub utrzymywanie się niskiego udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; spadek udziału walutowych kredytów hipotecznych w portfelu kredytów ogółem; dalsza poprawa wypracowywanych wyników finansowych i wzrost wskaźnika rentowności aktywów; oraz uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki kosztami w niewielkim stopniu.

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualny istotny spadek wartości współczynników kapitałowych i/lub spadek udziału kapitału własnego w pasywach; ewentualny wzrost udziału kredytów zagrożonych; znaczące pogorszenie uzyskiwanych wyników finansowych; niekorzystne kształtowanie się kursu CHF/PLN, skutkujące ponownym wzrostem wartości walutowych kredytów hipotecznych i/lub spadkiem jakości tych kredytów; a także ewentualne wdrożenie restrykcyjnej wersji ustawy obciążającej banki kosztami przewalutowania kredytów hipotecznych.


Wideo komentarz