REKLAMA
REKLAMA

Banki

Ścięty rating SGB-Banku

EuroRating obniżył ocenę wiarygodności kredytowej SGB-Banku o jeden stopień, do B z B+. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.
Foto: Adobestock

Obniżenie ratingu SGB-Banku związane jest głównie z kontynuacją pogarszania się wyników finansowych, a w konsekwencji także spadku kapitałów własnych banku.

Portfel kredytowy niepokoi

W 2018 roku stojący na czele drugiego co do wielkości zrzeszenia banków spółdzielczych SGB-Bank wygenerował wysoką stratę netto w kwocie -147,5 mln zł. Była ona głównie rezultatem pogorszenia jakości portfela kredytowego (wskaźnik kredytów zagrożonych wzrósł na koniec 2018 roku do 17,2%, wobec 14,3% rok wcześniej) i dokonanych przez bank bardzo wysokich odpisów aktualizacyjnych oraz utworzonych rezerw w łącznej kwocie 274 mln zł.

EuroRating bierze pod uwagę fakt, że na skutek zwiększenia przez bank rezerw na koniec 2018 roku wzrosło pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami (do 41,8% z 29,3%. w roku 2017), niemniej jednak sam fakt znaczącego pogorszenia wskaźnika kredytów zagrożonych do wysokiego już obecnie poziomu agencja ocenia negatywnie.

Ponadto zwraca uwagę, że wysoka strata netto wygenerowana w ubiegłym roku spowodowała spadek wartości kapitału własnego o prawie 20%, w rezultacie czego wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł na koniec 2018 roku do 3,1%, najniższego poziomu w historii banku. Spadek wartości kapitału własnego i funduszy własnych spowodował również obniżenie się regulacyjnych współczynników wypłacalności. Współczynnik TCR spadł do 12,3%, najniższego poziomu od pięciu lat.

Zyski nie pomogą w odbudowie kapitału

Agencja bierze obecnie pod uwagę realizowany przez SGB-Bank plan naprawy kapitału, w ramach którego akcjonariusze banku zdecydowali o podwyższeniu kapitału akcyjnego o 200 mln zł, w wyniku czego regulacyjne współczynniki kapitałowe powinny na koniec 2019 roku spełniać oczekiwania KNF. EuroRating zaznacza jednak, że pomimo realizowanego w bieżącym roku dokapitalizowania wyposażenie banku w kapitał najwyższej jakości Tier 1 w relacji do łącznej wartości aktywów nadal będzie utrzymywało się na niskim poziomie.

W tym kontekście do czynników negatywnych EuroRating zalicza także niską zdolność SGB-Banku do wypracowywania dodatnich wyników finansowych, co oznacza, ze bankowi trudno będzie zwiększać wartość kapitału własnego dzięki akumulowaniu zysków.

Szanse i zagrożenia

Negatywna perspektywa ratingu oznacza, że według obecnych ocen EuroRatingu prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w kolejnych 12 miesiącach jest większe niż 1:3.

Negatywnie na bieżący poziom ratingu SGB-Banku mogłyby wpływać: kontynuacja generowania strat; ponowny spadek wartości kapitału własnego i/lub dalsze pogorszenie wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym; spadek wartości regulacyjnych współczynników wypłacalności; dalszy wzrost wartości i udziału kredytów nieregularnych; pogorszenie pozycji płynnościowej banku; a także ewentualna utrata przez bank istotnej części bazy depozytowej.

Pozytywny wpływ na nadany bankowi rating kredytowy mogłyby mieć w perspektywie średnioterminowej: ewentualne kolejne dokapitalizowanie banku i istotny wzrost wartości wskaźnika finansowania aktywów kapitałem własnym oraz wzrost współczynnika wypłacalności; istotny spadek udziału kredytów zagrożonych; znacząca poprawa wypracowywanych wyników finansowych; a także wydłużenie średnich terminów zapadalności zobowiązań.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

Wideo komentarz

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA