W jaki sposób powstaje rating kredytowy dla banków

Według metodologii S&P polski sektor bankowy oceniany jest obecnie na 5 w skali od 1 (najlepsza ocena) do 10 (najgorsza). Jest to dobra nota, jedna z najwyższych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Foto: IRIP

Rola wskaźników finansowych w opracowaniu całościowej oceny wiarygodności kredytowej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji reprezentujących sektor bankowy, była jednym z tematów konferencji „Analiza raportów rocznych spółek publicznych" zorganizowanej przez Instytut Rachunkowości i Podatków, której partnerem był PKN Orlen. Celem wspomnianego wydarzenia było przybliżenie zasad analizy sprawozdań z działalności spółek, a także metodologii, jaką w odniesieniu do oceny przedsiębiorstw, na przykładzie S&P, kieruje się globalna agencja ratingowa. W tym kontekście aspektem bardzo interesującym jest ocena wiarygodności kredytowej instytucji finansowych.

W przypadku metodologii stosowanej przez S&P Global Ratings proces ten rozpoczyna się od zastosowania Oceny Ryzyka Krajowego Sektora Bankowego (BICRA) – makroanalizy ryzyka gospodarczego i branżowego. Warto w tym miejscu podkreślić, że według metodologii S&P polski sektor bankowy oceniany jest obecnie na 5 w skali od 1 (najlepsza ocena) do 10 (najgorsza). Jest to dobra nota, jedna z najwyższych w Europie Środkowo-Wschodniej. W odniesieniu do ocen poszczególnych banków kolejnym etapem jest analiza cech specyficznych dla danej instytucji: jej pozycji biznesowej, kapitału w połączeniu z zyskownością, profilu ryzyka oraz finansowania i płynności. Na końcu dokonujemy oceny prawdopodobieństwa uzyskania przez bank wsparcia z rządu lub grupy, której jest częścią. W skrócie, według metodologii S&P pozycja biznesowa danej instytucji stanowi miernik stabilności i efektywności jej zarządzania, wydajności oraz siły operacyjnej, z uwzględnieniem udziału w rynku.

Kapitał i zysk pozwalają ocenić zdolność banku do budowania kapitału i absorpcji potencjalnych strat. Zdolność ta zapewnia ochronę wierzycieli i możliwość kontynuowania bezpiecznej działalności poprzez daną instytucję w perspektywie dłuższego okresu. W tym kontekście – w odniesieniu do wykorzystywanych wskaźników – najważniejszym miernikiem w ramach oceny kapitału i zdolności jego generowania jest obliczany przez S&P prognozowany wskaźnik kapitału korygowany ryzykiem (RAC). Wskaźnik ten porównuje kapitał banku z aktywami ważonymi ryzykiem (RWA).

Co niezwykle istotne, kryteria S&P wykorzystują także własną, w ujęciu globalnym bardziej spójną miarę kapitału – skorygowany kapitał całkowity (TAC) oraz własne obliczenia wartości aktywów ważonych ryzykiem. Kryteria dotyczące tego czynnika starają się zmierzyć, w jakim stopniu kapitał i prognozowana zyskowność banku są w stanie pokryć straty poniesione głownie w następstwie ewentualnych oraz bieżących problemów z wypłacalnością kredytobiorców. Ostatnie czynniki obejmują finansowanie działalności i płynność. To, jak bank finansuje swoją działalność oraz w jaki sposób pokrywa swoją akcję kredytową pozyskanymi środkami od klientów, na rynku lub innych inwestorów, ma bezpośredni wpływ na jego zdolność do utrzymania skali oraz stabilności swojej działalności. Analiza płynności skupia się natomiast na zdolności banku do zarządzania potrzebami w zakresie płynności podczas niekorzystnej sytuacji rynkowej oraz na długości okresu przetrwania w takich trudnych warunkach.

Wymienione powyżej kryteria mają zastosowanie do ocen ratingowych banków detalicznych, komercyjnych, korporacyjnych i inwestycyjnych. Definicja banku jest tutaj szeroka i obejmuje także kredytodawców hipotecznych, banki powiernicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz towarzystwa budowlane. Metodologia przyjęta dla banków nie ma jednak zastosowania do ocen ratingowych spółek finansowych zarządzających aktywami, giełd, izb rozrachunkowych oraz regionalnych maklerów papierów wartościowych.

Co bardzo istotne i warte podkreślenia – noty przygotowane na podstawie wspomnianych kryteriów są uniwersalne, dzięki czemu zespoły analityczne S&P, przygotowując ocenę ratingową, starają się porównywać ryzyko danej instytucji finansowej w ujęciu globalnym.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.