Komunikaty spółek ESPI i EBI

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA - Odwołanie osoby nadzorującej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-30
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Odwołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) informuje, że w dniu 30.12.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało na podstawie Uchwały nr 6/2013 ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Ziółkowskiego.
Pan Jacek Ziółkowski pełnił w organie nadzoru emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2013
Data sporządzenia: 2013-12-30
Skrócona nazwa emitenta
PTI S.A.
Temat
Odwołanie osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd POWSZECHNEGO TOWARZYSTWA INWESTYCYJNEGO S.A. z siedzibą w Poznaniu na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. nr 33 poz. 259) informuje, że w dniu 30.12.2013 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało na podstawie Uchwały nr 6/2013 ze składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Ziółkowskiego.
Pan Jacek Ziółkowski pełnił w organie nadzoru emitenta funkcję Członka Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PTI S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-842 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Dąbrowskiego 49/13
(ulica) (numer)
61 853 42 74 61 853 45 05
(telefon) (fax)
www.ptisa.pl
(e-mail) (www)
781-16-49-198 639666537
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-30 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-12-30 Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu


Wideo komentarz