Komunikaty spółek ESPI i EBI

BUMECH S.A. - Zmiana informacji o transakcjach na akcjach Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 112/2017

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr114/2017
Data sporządzenia:2017-11-17
Skrócona nazwa emitenta
BUMECH S.A.
Temat
Zmiana informacji o transakcjach na akcjach Spółki opublikowanej raportem bieżącym nr 112/2017
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 112/2017 z dnia 07.11.2017 roku, BUMECH S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż dnia 17.11.2017 roku otrzymał od Fundacji Przystań w Ścinawie z siedzibą w Ścinawie – jako osoby blisko związanej z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Bumech – zmianę powiadomienia o transakcjach, o których Fundacja informowała pismem z dnia 07.11.2017 roku. Zgodnie z pismem osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce są: a) Pani Dorota Giżewska – Członek Rady Nadzorczej Emitenta oraz b) Pan Marcin Sutkowski – Prezes Zarządu Spółki. W zmienionym zawiadomieniu Fundacja informuje, iż w poprzednim powiadomieniu z dnia 07.11.2017 roku omyłkowo podała sumaryczną wartość transakcji sprzedaży akcji zamiast wskazać cenę za jedną akcję oraz średnią cenę za jedną akcję. Zatem zgodnie z pismem korygującym Fundacji z dnia 17.11.2017, Fundacja dnia 27.10.2017 roku dokonała transakcji zbycia poza systemem obrotu 2 266 362 sztuk akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po cenie 0,72 PLN za jedną akcję, średnia cena jednej akcji w transakcji również wynosiła 0,72 PLN. Transakcja ta nie była związana z wykonywaniem programów opcji na akcje ani też z przypadkami określonymi w art. 19 ust. 7 MAR. W załączeniu zawiadomienie Fundacji z dnia 17.11.2017 roku.
Załączniki
PlikOpis
Zawiadomienie_korekta.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BUMECH S.A.Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-389Katowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Krakowska191
(ulica)(numer)
32 789 38 5032 789 38 51
(telefon)(fax)
sekretariat@bumech.plwww.bumech.pl
(e-mail)(www)
954-00-05-359272129154
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-17Marcin SutkowskiPrezes Zarządu
2017-11-17Dariusz DźwigołWiceprezes Zarządu


Wideo komentarz