Komunikaty spółek ESPI i EBI

GINO ROSSI S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2017
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2017 obejmujący okresod 2017-07-01 do 2017-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2017-11-17
GINO ROSSI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GINO ROSSI S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
76-200Słupsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Owocowa24
(ulica)(numer)
059 8422608059 8422612
(telefon)(fax)
office@gino-rossi.com
(e-mail)(www)
8390202281771479103
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży217 816196 74551 171 45 034
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-4523 382 -106774
Zysk (strata) brutto-3 670707-862162
Zysk (strata)netoo-104411-2453
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-5 246-19 844-1 233-4 542
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 8 216-7 472-1 9301 710
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej10 00025 3482 349 5 802
Przepływy pieniężne netto, razem-3 463-1 968-814-450
Aktywa razem271 552251 67463 01856 888
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania191 035170 34144 33338 504
Zobowiązania długoterminowe39 54443 6769 1779 873
zobowiązania krótkoterminowe151 490126 66535 15628 631
Kapitał własny80 51781 33318 68518 384
Kapitał zakładowy50 33350 33311 68111 377
Średnio ważona liczba akcji50 333 09550 148 82150 333 09550 148 821
Liczba akcji50 333 09550 333 09550 333 09550 333 095
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EURO)-0,020,00020,000,00
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EURO)1,601,620,370,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EURO)0,000,000,000,00
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży136 895114 90632 16126 302
Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 2082 493754571
Zysk (strata) brutto8556 9222011 584
Zysk (strata)netto2 122 6 6214991 516
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-876-11 960-206-2 738
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 0521 304-1 422298
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 14010 0039732 290
Przepływy pieniężne netto, razem-2 788-654-655-150
Aktywa razem211 571194 71749 09944 014
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania140 305125 81732 56028 440
Zobowiązania długoterminowe31 87834 9027 3987 889
zobowiązania krótkoterminowe108 42790 91525 16220 550
Kapitał własny71 26768 90016 53915 574
Kapitał zakładowy50 33350 33311 68111 377
Średnio ważona liczba akcji (w sztukach)50 333 09550 148 82150 333 09550 148 821
Liczba akcji zwykłych50 333 09550 333 09550 333 09550 333 095
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł/EURO)0,040,130,010,03
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł/EURO)1,421,370,330,31
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EURO)0,000,000,000,00
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GR_3Q_2017_publikacja_17112017.pdfSkonsolidowany raport kwartalny 3Q_2017
20171117 GINO ROSSI komentarz do wynikow 3Q2017.pdfKomentarz Zarządu do wuników za 3Q_2017
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-17Tomasz MalickiPreses Zarządu
2017-11-17Paweł UrbaniakWicepres Zarządu


Wideo komentarz