Komunikaty spółek ESPI i EBI

AMREST - Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr262/2017
Data sporządzenia: 2017-11-14
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie?1ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE („AmRest”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 13 listopada 2017 roku transakcji nabycia 283 szt. akcji własnych, w celu zbycia uprawnionym uczestnikom programu opcji menadżerskich. Rozliczenie ww. transakcji nastąpi w dniu 15 listopada 2017roku. Skup akcji własnych następuje w oparciu o uchwałę nr 7 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 maja 2015 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki. Szczegółowe informacje dot. skupionych akcji: 1) Średnia cena nabycia akcji 363,38 PLN, 2) Wartość nominalna każdej akcji to EUR 0,01, 3) Nabyte akcje stanowią łącznie 0,0013% kapitału zakładowego Spółki czyli 283 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 4) AmRest jest w posiadaniu łącznie 118 969 akcji czyli 118 969 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,5608% ogólnej liczby głosów w Spółce. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. z 2014 r, poz. 133)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RB 262/2017 Purchase of shares for the purposes related to the exercise of stock options plan;Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) informs that the Company purchased on November 13th, 2017 283 own shares in order to sell them to entitled participants of the incentive management stock options plan. The settlement date is November 15th, 2017.;The buyback is based on Resolution No. 7 of the Annual General Meeting of AmRest of May 19th, 2015 on the authorization of Company’s Management Board to acquire Company’s own shares and the establishment of a reserve capital for the acquisition of own shares.;The detailed information regarding the transaction:;1) The average price PLN 363.38,;2) The nominal value EUR 0.01 for each share,;3) The acquired shares amount for 0.0013% of the Company’s registered capital being 283 votes on the AGM of AmRest,;4) AmRest owns in total 118 969 of its own shares, 118 969 votes on the AGM of AmRest, being 0.5608% in the total number of votes.;Legal act: § 5 (1) (6) of the Ordinance of the Minister of Finance on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19th February 2009 (Dz.U. 2014 item 133)

AmRest Holdings SE
(pełna nazwa emitenta)
AMRESTSpożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-365Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
pl. Grunwaldzki25-27
(ulica)(numer)
071 386 1235071 386 1060
(telefon)(fax)
ir@amrest.euwww.amrest.eu
(e-mail)(www)
1010002998020891041
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-11-14Wojciech MroczyńskiCzłonek Zarządu
2017-11-14Mark ChandlerCzłonek Zarządu


Wideo komentarz