Komunikaty spółek ESPI i EBI

CELON PHARMA S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2017
Data sporządzenia: 2017-10-12
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd Celon Pharma S.A. (Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu 12 października 2017 roku od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej […] o następującej treści: " W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art.69 w związku z art. 87 ust. l pkt. 3 lit. b Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz. U. z 2016r. poz. 1639 ), (dalej „Ustawa"), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami") z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce CELON PHARMA S.A. (dalej „Spółka") powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów w tej Spółce. 1. Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 10 października 2017 r. 2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 2.988.910 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć) akcji, co stanowiło 6,64 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 2.988.910 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów. 3. Aktualnie Fundusze posiadają 3.011.754 (słownie: trzy miliony jedenaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcji spółki CELON PHARMA S.A. co stanowi 6,69 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.011.754 głosów, które stanowią 5,02 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 4. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy. 5. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero. 6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero. 7. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 2.988.910 (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć) co stanowi 4,98 % udziału w ogólnej liczbie głosów."
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092 Kiełpin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Ogrodowa 2A
(ulica) (numer)
22-751 59-33
(telefon) (fax)
info@celonpharma.com www.celonpharma.com
(e-mail) (www)
1181642061 015181033
(NIP) (REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-10-12Maciej WieczorekPrezes Zarządu Maciej Wieczorek


Wideo komentarz