Komunikaty spółek ESPI i EBI

ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2

FALSEkorekta
Raport bieżący nr31/2017
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo o powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorujacej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 31 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2017-10-12
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 2
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 2Rockbridge TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(0-22) 538 97 77(0-22) 538 97 98info@rockbridge.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
107-00-02-105140045669www.rockbridge.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PiotrGóralewskiPrezes ZarząduOsoba zarządzająca RezygnacjaW dniu 12 października 2017 r. Pan Piotr Góralewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2017-10-12
2MarcinBednarekWiceprezes ZarząduOsoba zarządzająca Odwołanie W dniu 12 października 2017 r. Rada Nadzorcza Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. uchwałą nr 49/2017 odwołała Pana Marcina Bednarka z Zarządu Spółki oraz z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. 2017-10-12
PlikOpis
Tomasz StadnikPrezes Zarządu
Janusz NiemiecProkurent


Wideo komentarz