Komunikaty spółek ESPI i EBI

CFI HOLDING S.A. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2017
Data sporządzenia: 2017-08-12
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki (po rekomendacji Komitetu Audytu) podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy z biegłym rewidentem spółką PKF CONSULT Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 02-695 Warszawa, ul. Orzycka 6 lok 1B, NIP 5210527710, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477 oraz zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579479, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2017-2018. O wyborze tego podmiotu Emitent informował raportem bieżącym 20/2016 z dnia 5 sierpnia 2016 roku. Przedmiotem zmiany umowy będzie, badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A. za lata 2017 i 2018 w oparciu o zasady MSR i MSSF. Spółka w ostatnich latach korzystała już wcześniej z usług PKF Consult Sp. z o.o. w zakresie badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta oraz Grupy Kapitałowej CFI Holding S.A.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CFI HOLDING S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Teatralna10-12
(ulica)(numer)
71 327 55 1171 352 63 21
(telefon)(fax)
intakus@intakus.plwww.intakus.pl
(e-mail)(www)
898-10-51-431930175372
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-12Michał KawczyńskiWiceprezes ZarząduMichał Kawczyński


Wideo komentarz