Komunikaty spˇ│ek ESPI i EBI

P.R.E.S.C.O. GROUP SPËúKA AKCYJNA - Objŕcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udzia│ˇw w podwy┐szonym kapitale zak│adowym spˇ│ki zale┐nej Presco Investments S.a.r.l.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie┼čÄ?cy nr 21 / 2012
Data sporzÄ?dzenia: 2012-05-10
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
ObjÄ?cie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udzia┼?ów w podwy┼čszonym kapitale zak┼?adowym spó┼?ki zale┼čnej Presco Investments S.a.r.l.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie┼čÄ?ce i okresowe
Tre┼?Ä? raportu:
ZarzÄ?d P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (Emitent) informuje, i┼č w realizacji uchwa┼? Zgromadzenia Wspólników Presco Investments S.a.r.l. z dnia 9 maja 2012 roku, w których postanowiono, i┼č: kapita┼? zak┼?adowy Presco Investments S.a.r.l. zostaje obni┼čony o kwotÄ? 11.818.200 z┼? (jedena┼?cie milionów osiemset osiemna┼?cie tysiÄ?cy dwie┼?cie z┼?otych) z kwoty 66.049.800 z┼? (sze┼?Ä?dziesiÄ?t sze┼?Ä? milionów czterdzie┼?ci dziewiÄ?Ä? tysiÄ?cy osiemset z┼?otych) do kwoty 54.231.600 z┼? (piÄ?Ä?dziesiÄ?t cztery miliony dwie┼?cie trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) poprzez umorzenie 118.182 (sto osiemna┼?cie tysiÄ?cy sto osiemdziesiÄ?t dwa) udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy, a nastÄ?pnie kapita┼? zak┼?adowy Presco Investments S.a r.l. zostaje podwy┼čszony o kwotÄ? 22.800.000 z┼? (dwadzie┼?cia dwa miliony osiemset tysiÄ?cy z┼?otych) z kwoty 54.231.600 z┼? (piÄ?Ä?dziesiÄ?t cztery miliony dwie┼?cie trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) do kwoty 77.031.600 z┼? (siedemdziesiÄ?t siedem milionów trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) poprzez emisjÄ? 228.000 (dwie┼?cie dwadzie┼?cia osiem tysiÄ?cy) nowych udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy, oraz ┼če jedyny udzia┼?owiec tej spó┼?ki tj. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zadeklarowa┼? objÄ?cie 228.000 (dwie┼?cie dwadzie┼?cia osiem tysiÄ?cy) nowych udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy i op┼?acenie ich gotówkÄ? w ten sposób, ┼če kwota 22.800.000 z┼? (dwadzie┼?cia dwa miliony osiemset tysiÄ?cy z┼?otych) zostaje przekazana do dyspozycji Presco Investments S.a.r.l., nastÄ?pi┼?o podwy┼čszenie kapita┼?u zak┼?adowego Presco Investments S.a.r.l. i na dzie┼? przekazania niniejszego raportu tj. 10 maja 2012 roku wszystkie udzia┼?y w podwy┼čszonym kapitale zak┼?adowym Presco Investments S.a.r.l. sÄ? objÄ?te i op┼?acone przez Emitenta.

W zwiÄ?zku z podwy┼čszeniem kapita┼?u Emitent posiada 770.316 (siedemset siedemdziesiÄ?t tysiÄ?cy trzysta szesna┼?cie) udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy i ┼?Ä?cznej 77.031.600 z┼? (siedemdziesiÄ?t siedem milionów trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych). Udzia┼?y zosta┼?y objÄ?te po warto┼?ci nominalnej i w ca┼?o┼?ci pokryte wk┼?adem pieniÄ?┼čnym. ┼Üród┼?em finansowania objÄ?tych udzia┼?ów by┼?y ┼?rodki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji serii C.

Presco Investments S.a.r.l. z siedzibÄ? w Luksemburgu przy ul. 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, wpisana do rejestru prowadzonego przez Rejestr Handlowy i Spó┼?ek w Luksemburgu, dzia┼? B, pozycja 124417 jest spó┼?kÄ? w 100% zale┼čnÄ? od Emitenta. Dzia┼?alno┼?Ä? Presco Investments S.a.r.l. polega na dokonywaniu inwestycji w aktywa finansowe, w tym w portfele wierzytelno┼?ci oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych.

Nowe udzia┼?y stanowiÄ? 29,60% w podwy┼čszonym kapitale Presco Investments S.a.r.l. Warto┼?Ä? ewidencyjna w ksiÄ?gach rachunkowych Emitenta udzia┼?ów w Presco Investments S.a.r.l. objÄ?tych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wynosi 110 z┼? (sto dziesiÄ?Ä? z┼?otych) ka┼čdy.

Warto┼?Ä? ewidencyjna w ksiÄ?gach rachunkowych Emitenta umarzanych udzia┼?ów w Presco Investments S.a.r.l. wynosi 110 z┼? (sto dziesiÄ?Ä? z┼?otych) ka┼čdy .

Aktywa majÄ? charakter d┼?ugoterminowej lokaty kapita┼?owej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Ich warto┼?Ä? przekracza 10% kapita┼?ów w┼?asnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania aktywów za znaczÄ?ce.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bie┼čÄ?cy nr 21 / 2012
Data sporzÄ?dzenia: 2012-05-10
Skrócona nazwa emitenta
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A.
Temat
ObjÄ?cie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udzia┼?ów w podwy┼čszonym kapitale zak┼?adowym spó┼?ki zale┼čnej Presco Investments S.a.r.l.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie┼čÄ?ce i okresowe
Tre┼?Ä? raportu:
ZarzÄ?d P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibÄ? w Warszawie (Emitent) informuje, i┼č w realizacji uchwa┼? Zgromadzenia Wspólników Presco Investments S.a.r.l. z dnia 9 maja 2012 roku, w których postanowiono, i┼č: kapita┼? zak┼?adowy Presco Investments S.a.r.l. zostaje obni┼čony o kwotÄ? 11.818.200 z┼? (jedena┼?cie milionów osiemset osiemna┼?cie tysiÄ?cy dwie┼?cie z┼?otych) z kwoty 66.049.800 z┼? (sze┼?Ä?dziesiÄ?t sze┼?Ä? milionów czterdzie┼?ci dziewiÄ?Ä? tysiÄ?cy osiemset z┼?otych) do kwoty 54.231.600 z┼? (piÄ?Ä?dziesiÄ?t cztery miliony dwie┼?cie trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) poprzez umorzenie 118.182 (sto osiemna┼?cie tysiÄ?cy sto osiemdziesiÄ?t dwa) udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy, a nastÄ?pnie kapita┼? zak┼?adowy Presco Investments S.a r.l. zostaje podwy┼čszony o kwotÄ? 22.800.000 z┼? (dwadzie┼?cia dwa miliony osiemset tysiÄ?cy z┼?otych) z kwoty 54.231.600 z┼? (piÄ?Ä?dziesiÄ?t cztery miliony dwie┼?cie trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) do kwoty 77.031.600 z┼? (siedemdziesiÄ?t siedem milionów trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych) poprzez emisjÄ? 228.000 (dwie┼?cie dwadzie┼?cia osiem tysiÄ?cy) nowych udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy, oraz ┼če jedyny udzia┼?owiec tej spó┼?ki tj. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zadeklarowa┼? objÄ?cie 228.000 (dwie┼?cie dwadzie┼?cia osiem tysiÄ?cy) nowych udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy i op┼?acenie ich gotówkÄ? w ten sposób, ┼če kwota 22.800.000 z┼? (dwadzie┼?cia dwa miliony osiemset tysiÄ?cy z┼?otych) zostaje przekazana do dyspozycji Presco Investments S.a.r.l., nastÄ?pi┼?o podwy┼čszenie kapita┼?u zak┼?adowego Presco Investments S.a.r.l. i na dzie┼? przekazania niniejszego raportu tj. 10 maja 2012 roku wszystkie udzia┼?y w podwy┼čszonym kapitale zak┼?adowym Presco Investments S.a.r.l. sÄ? objÄ?te i op┼?acone przez Emitenta.

W zwiÄ?zku z podwy┼čszeniem kapita┼?u Emitent posiada 770.316 (siedemset siedemdziesiÄ?t tysiÄ?cy trzysta szesna┼?cie) udzia┼?ów o warto┼?ci nominalnej 100,00 z┼? (sto z┼?otych) ka┼čdy i ┼?Ä?cznej 77.031.600 z┼? (siedemdziesiÄ?t siedem milionów trzydzie┼?ci jeden tysiÄ?cy sze┼?Ä?set z┼?otych). Udzia┼?y zosta┼?y objÄ?te po warto┼?ci nominalnej i w ca┼?o┼?ci pokryte wk┼?adem pieniÄ?┼čnym. ┼Üród┼?em finansowania objÄ?tych udzia┼?ów by┼?y ┼?rodki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji serii C.

Presco Investments S.a.r.l. z siedzibÄ? w Luksemburgu przy ul. 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, wpisana do rejestru prowadzonego przez Rejestr Handlowy i Spó┼?ek w Luksemburgu, dzia┼? B, pozycja 124417 jest spó┼?kÄ? w 100% zale┼čnÄ? od Emitenta. Dzia┼?alno┼?Ä? Presco Investments S.a.r.l. polega na dokonywaniu inwestycji w aktywa finansowe, w tym w portfele wierzytelno┼?ci oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy sekurytyzacyjnych.

Nowe udzia┼?y stanowiÄ? 29,60% w podwy┼čszonym kapitale Presco Investments S.a.r.l. Warto┼?Ä? ewidencyjna w ksiÄ?gach rachunkowych Emitenta udzia┼?ów w Presco Investments S.a.r.l. objÄ?tych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wynosi 110 z┼? (sto dziesiÄ?Ä? z┼?otych) ka┼čdy.

Warto┼?Ä? ewidencyjna w ksiÄ?gach rachunkowych Emitenta umarzanych udzia┼?ów w Presco Investments S.a.r.l. wynosi 110 z┼? (sto dziesiÄ?Ä? z┼?otych) ka┼čdy .

Aktywa majÄ? charakter d┼?ugoterminowej lokaty kapita┼?owej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Ich warto┼?Ä? przekracza 10% kapita┼?ów w┼?asnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania aktywów za znaczÄ?ce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓ┼?KA AKCYJNA
(pe┼?na nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowo┼?Ä?)
Al. Jana Paw┼?a II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓ┼?KA AKCYJNA
(pe┼?na nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowo┼?Ä?)
Al. Jana Paw┼?a II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJÄ?CYCH SPÓ┼?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-10 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes ZarzÄ?du

PODPISY OSÓB REPREZENTUJÄ?CYCH SPÓ┼?KÄ?
Data ImiÄ? i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-10 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes ZarzÄ?du


Wideo komentarz