Komunikaty spółek ESPI i EBI

LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 7 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-03-28
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-073 WARSZWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. PIŁSUDSKIEGO 2
(ulica) ( numer)
(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 info@leggmason.com
(telefon) (fax) (e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

korekta


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO


Raport bieżący nr 7 / 2013
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2013-03-28
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-073 WARSZWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. PIŁSUDSKIEGO 2
(ulica) ( numer)
(0-22) 337-66-00 (0-22) 337-66-99 info@leggmason.com
(telefon) (fax) (e-mail)
www.leggmason.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

KOREKTA RAPORTU:
Plik OpisTREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty


PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2013-03-27 2013-02-27


Wartość aktywów netto


84 931 163,52 82 701 181,69


Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny


1 271,23 1 237,86TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty


PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2013-03-27 2013-02-27


Wartość aktywów netto


84 931 163,52 82 701 181,69


Wartość aktywów netto funduszu
przypadająca na certyfikat inwestycyjny


1 271,23 1 237,86PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-03-28 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu
2013-03-28 Jacek Treumann Członek ZarząduPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT


Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2013-03-28 Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu
2013-03-28 Jacek Treumann Członek Zarządu


Wideo komentarz