Komunikaty spółek ESPI i EBI

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Cienista 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej "Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2013 roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Genczelewska, Jakubiak i Partnerzy Notariusze sp.p. przy ulicy Długiej 4.

Porządek obrad
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii F oraz praw do akcji serii F.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej przez Spółkę działalności.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
13) Wolne głosy i wnioski.
14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zamierzone zmiany statutu Spółki
Zarząd Nemex S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie zmiany zapisów statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany:
• Z powodu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego zmianie ulegnie treść paragrafu siódmego. Proponowana nowa treść:
"§7
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.763.000 zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 77.630.000 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji."
• Jednocześnie planowane jest dokonanie zmian w podstawowym zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności. Poniżej proponowany nowy zakres działalności:
8, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSNIKÓW INFORMACJI
27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZESCI DO NIEGO
27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI SWIATŁOWODOWYCH
62, 01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM
23, 14, Z, PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH
26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRADNIC I TRANSFORMATORÓW
27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH
95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZETU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZETU INSTALACYJNEGO
42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
24, 42, , PRODUKCJA ALUMINIUM
24, 42, A, PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO
24, 42, B, PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
24, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY
24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI
24, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEZELAZNYCH
35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 14, Z, HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA
35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
24, 51, Z, ODLEWNICTWO ZELIWA
24, 52, Z, ODLEWNICTWO STALIWA
24, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEZELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
46, 12, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW ZAJMUJACYCH SIE SPRZEDAZA PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZETU I WYPOSAZENIA
23, 19, Z, PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁACZAJAC SZKŁO TECHNICZNE
23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
23, 13, Z, PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
71, 12, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO TECHNICZNE
71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU.
71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
24, 10, Z, PRODUKCJA SURÓWKI, ZELAZOSTOPÓW, ZELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH
77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WŁACZAJAC KOMPUTERY
23, 43, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH
24, 20, Z, PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIETYCH I ŁACZNIKÓW, ZE STALI
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 11, Z, ZARZADZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
46, 71, Z, SPRZEDAZ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
46, 72, Z, SPRZEDAZ HURTOWA METALI I RUD METALI
46, 75, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
09, 90, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
46, 47, Z, SPRZEDAZ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
66, 12, Z, DZIAŁALNOSC MAKLERSKA ZWIAZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66, 21, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OCENA RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM FUNDUSZAMI
77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
47, 42, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA SPRZETU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 59, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA MEBLI, SPRZETU OSWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
46, 18, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW SPECJALIZUJACYCH SIE W SPRZEDAZY POZOSTAŁYCH OKRESLONYCH TOWARÓW
26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
24, 31, Z, PRODUKCJA PRETÓW CIAGNIONYCH NA ZIMNO
24, 32, Z, PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
24, 34, Z, PRODUKCJA DRUTU
24, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
19, 10, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU
77, 3, , WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
62, 03, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM URZADZENIAMI INFORMATYCZNYMI
63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOSC; DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIAZEK
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA
63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH
73, 12, A, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
73, 12, B, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
78, 10, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
74, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z TŁUMACZENIAMI
82, 11, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA
82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE BIURA
82, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28, 11, Z, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁACZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
82, 91, Z, DZIAŁALNOSC SWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU
08, 12, Z, WYDOBYWANIE ZWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
09, 10, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA EKSPLOATACJE ZŁÓZ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
20, 12, Z, PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJACYCH
22, 1, , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
23, 32, Z, PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
23, 41, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
23, 44, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
46, 4, , SPRZEDAZ HURTOWA ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO
• Ponadto planowana jest zmiana sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej. Z tego powodu proponowana nowa treść paragrafu piętnastego brzmi następująco:
"§15.
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.“

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 4 lutego 2013 roku. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@nemex.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 lutego 2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres biuro@nemex.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce – Relacje Inwestorskie.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce - Relacje Inwestorskie.
O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@nemex.pl, dokonując wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.
Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony z pośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych
Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych
Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.
?
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 9 lutego 2013 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka pragnie zauważyć, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
- były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 9 lutego 2013 roku
- zwróciły się po ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Cienista 34 w Warszawie, na pięć dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 18 lutego 2013 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.nemex.pl w zakładce – Relacje Inwestorskie.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-28
Skrócona nazwa emitenta
NEMEX S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2013 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Nemex S.A. z siedzibą w Warszawie (05-077), ul. Cienista 34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000367556, zwanej dalej "Spółką", na podstawie art. 399 §1 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §20 pkt 3 Statutu Spółki informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 25 lutego 2013 roku na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Genczelewska, Jakubiak i Partnerzy Notariusze sp.p. przy ulicy Długiej 4.

Porządek obrad
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.
4) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii F oraz praw do akcji serii F.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej przez Spółkę działalności.
9) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej.
11) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów o istotnej wartości.
12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia jednolitej treści statutu Spółki.
13) Wolne głosy i wnioski.
14) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Zamierzone zmiany statutu Spółki
Zarząd Nemex S.A. wskazuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pod głosowanie poddane zostaną uchwały w zakresie zmiany zapisów statutu Spółki. Poniżej przedstawiono proponowane zmiany:
• Z powodu podwyższenia wysokości kapitału zakładowego zmianie ulegnie treść paragrafu siódmego. Proponowana nowa treść:
"§7
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.763.000 zł (siedem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 77.630.000 (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja.
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 5.300.000 (pięć milionów trzysta tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
b) 1.015.000 (jeden milion piętnaście tysięcy) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
c) 3.315.000 (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy) akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
d) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
e) 5.000.000 (pięć milionów) akcji serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
f) 59.000.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja;
3. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Cały kapitał zakładowy Spółki w związku z powstaniem Spółki w wyniku przekształcenia został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki.
5. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy poprzez emisję nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji."
• Jednocześnie planowane jest dokonanie zmian w podstawowym zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności. Poniżej proponowany nowy zakres działalności:
8, 20, Z, REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOSNIKÓW INFORMACJI
27, 40, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
46, 52, Z, SPRZEDAZ HURTOWA SPRZETU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZESCI DO NIEGO
27, 31, Z, PRODUKCJA KABLI SWIATŁOWODOWYCH
62, 01, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OPROGRAMOWANIEM
23, 14, Z, PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH
26, 12, Z, PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH
42, 22, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
27, 11, Z, PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRADNIC I TRANSFORMATORÓW
27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
27, 20, Z, PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW
62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZADZEN PERYFERYJNYCH
95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZETU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
27, 33, Z, PRODUKCJA SPRZETU INSTALACYJNEGO
42, 21, Z, ROBOTY ZWIAZANE Z BUDOWA RUROCIAGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
24, 42, , PRODUKCJA ALUMINIUM
24, 42, A, PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO
24, 42, B, PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM
24, 43, Z, PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY
24, 44, Z, PRODUKCJA MIEDZI
24, 45, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEZELAZNYCH
35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
35, 14, Z, HANDEL ENERGIA ELEKTRYCZNA
35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
24, 51, Z, ODLEWNICTWO ZELIWA
24, 52, Z, ODLEWNICTWO STALIWA
24, 53, Z, ODLEWNICTWO METALI LEKKICH
24, 54, B, ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEZELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
46, 12, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW ZAJMUJACYCH SIE SPRZEDAZA PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZETU I WYPOSAZENIA
23, 19, Z, PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁACZAJAC SZKŁO TECHNICZNE
23, 20, Z, PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
23, 13, Z, PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO
71, 12, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE INZYNIERII I ZWIAZANE Z NIA DORADZTWO TECHNICZNE
71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU.
71, 20, , BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
19, 20, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
24, 10, Z, PRODUKCJA SURÓWKI, ZELAZOSTOPÓW, ZELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH
77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERZAWA MASZYN I URZADZEN BIUROWYCH, WŁACZAJAC KOMPUTERY
23, 43, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH
24, 20, Z, PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIETYCH I ŁACZNIKÓW, ZE STALI
64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
66, 11, Z, ZARZADZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI
68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAZ NIERUCHOMOSCI NA WŁASNY RACHUNEK
68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERZAWIONYMI
68, 32, Z, ZARZADZANIE NIERUCHOMOSCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
71, 11, Z, DZIAŁALNOSC W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
46, 71, Z, SPRZEDAZ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
46, 72, Z, SPRZEDAZ HURTOWA METALI I RUD METALI
46, 75, Z, SPRZEDAZ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIAZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
09, 90, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
46, 47, Z, SPRZEDAZ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZETU OSWIETLENIOWEGO
66, 12, Z, DZIAŁALNOSC MAKLERSKA ZWIAZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOSCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
66, 21, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z OCENA RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
66, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM FUNDUSZAMI
77, 40, Z, DZIERZAWA WŁASNOSCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁACZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
27, 90, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZETU ELEKTRYCZNEGO
47, 42, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA SPRZETU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
47, 59, Z, SPRZEDAZ DETALICZNA MEBLI, SPRZETU OSWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
46, 18, Z, DZIAŁALNOSC AGENTÓW SPECJALIZUJACYCH SIE W SPRZEDAZY POZOSTAŁYCH OKRESLONYCH TOWARÓW
26, 11, Z, PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
27, 32, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
24, 31, Z, PRODUKCJA PRETÓW CIAGNIONYCH NA ZIMNO
24, 32, Z, PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO
24, 33, Z, PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
24, 34, Z, PRODUKCJA DRUTU
24, 41, Z, PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH
35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
19, 10, Z, WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU
77, 3, , WYNAJEM I DZIERZAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZADZEN ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
62, 03, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ZARZADZANIEM URZADZENIAMI INFORMATYCZNYMI
63, 1, , PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZADZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOSC; DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH
58, 11, Z, WYDAWANIE KSIAZEK
58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOSC WYDAWNICZA
63, 12, Z, DZIAŁALNOSC PORTALI INTERNETOWYCH
70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ I ZARZADZANIA
73, 11, Z, DZIAŁALNOSC AGENCJI REKLAMOWYCH
73, 12, A, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
73, 12, B, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
73, 12, C, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
73, 12, D, POSREDNICTWO W SPRZEDAZY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
78, 10, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
74, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z TŁUMACZENIAMI
82, 11, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA ZWIAZANA Z ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BIURA
82, 19, Z, WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOSC WSPOMAGAJACA PROWADZENIE BIURA
82, 30, Z, DZIAŁALNOSC ZWIAZANA Z ORGANIZACJA TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
28, 11, Z, PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁACZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH
82, 91, Z, DZIAŁALNOSC SWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
95, 21, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZETU POWSZECHNEGO UZYTKU
08, 12, Z, WYDOBYWANIE ZWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
09, 10, Z, DZIAŁALNOSC USŁUGOWA WSPOMAGAJACA EKSPLOATACJE ZŁÓZ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
20, 11, Z, PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH
20, 12, Z, PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
20, 13, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH
20, 14, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH
20, 30, Z, PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJACYCH
22, 1, , PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY
22, 23, Z, PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
22, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
23, 32, Z, PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY
23, 41, Z, PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH
23, 44, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH
23, 61, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU
46, 4, , SPRZEDAZ HURTOWA ARTYKUŁÓW UZYTKU DOMOWEGO
• Ponadto planowana jest zmiana sposobu wyboru członków Rady Nadzorczej. Z tego powodu proponowana nowa treść paragrafu piętnastego brzmi następująco:
"§15.
RADA NADZORCZA
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.
Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy wspólnej kadencji.“

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 4 lutego 2013 roku. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: biuro@nemex.pl. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 lutego 2013 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres biuro@nemex.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki w zakładce – Relacje Inwestorskie.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad danym punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być zgłaszane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – wraz z podaniem imienia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki w zakładce - Relacje Inwestorskie.
O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres biuro@nemex.pl, dokonując wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi osoba uprawniona z tytułu wykonywania w jej imieniu prawa głosu.
Spółka ze swojej strony podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazanym przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału na jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony z pośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Możliwość i sposób uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych
Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych
Nie przewiduje się możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków elektronicznych.
?
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 9 lutego 2013 roku.

Informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Spółka pragnie zauważyć, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:
- były akcjonariuszami Spółki najpóźniej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 9 lutego 2013 roku
- zwróciły się po ogłoszeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Cienista 34 w Warszawie, na pięć dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 18 lutego 2013 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki www.nemex.pl w zakładce – Relacje Inwestorskie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa - Wesoła
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cienista 34
(ulica) (numer)
22 490 22 22
(telefon) (fax)
biuro@nemex.pl www.nemex.pl
(e-mail) (www)
952-20-11-467
(NIP) (REGON)

NEMEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEMEX S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-077 Warszawa - Wesoła
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cienista 34
(ulica) (numer)
22 490 22 22
(telefon) (fax)
biuro@nemex.pl www.nemex.pl
(e-mail) (www)
952-20-11-467
(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Grzegorz Pilich Prezes Zarządu Grzegorz Pilich

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Grzegorz Pilich Prezes Zarządu Grzegorz Pilich


Wideo komentarz